วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "AI กับเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในยุค 4.0"
โดย รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ จาก University of Southern Denmark Visiting Prof. คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ณ ห้อง 6-200