ศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรมชีวการแพทย์

 

ปณิธาน
มุ่งให้บริการ พัฒนางานวิจัยต้นแบบสู่ผลิตภัณฑ์ บูรณาการงานอบรมทางวิชากร ทางด้านเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมโรงพยาบาล


พันธกิจ
ประกอบไปด้วยหน้าที่หลักสามประการทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ คือ ศูนย์บริการ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่ผลิตภัณฑ์ ศูนย์อบรมทางวิชาการ

เนื่องจากความมุ่งหวังในการนำความรู้ทางวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการบริการอย่างครบวงจร ตามมาตรฐานสากล ทางศูนย์บริการ ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรมชีวการแพทย์ : บิสเซ็นเตอร์ (BIS CENTER) คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตมีความพร้อมที่จะให้บริการในการดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ รวมถึงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล นอกจากนี้ทางศูนย์บริการฯ ยังให้บริการคำปรึกษาวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือแพทย์ ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ คลินิก หน่วยบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาล จนถึงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ มีความมั่นใจในการใช้เครื่องมือที่ผ่านการทดสอบ มีความน่าเชื่อถือ และมีการบริหารจัดการเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การให้บริการจะแบ่งเป็น 2  ลักษณะคือ

  • การจัดการระบบบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Maintenance Management System; MMS)

1.1 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance; PM)
1.2 งานซ่อมเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Corrective Maintenance; CM)
1.3 งานทดสอบเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Testing and Verification)

  • งานบริการให้คำปรึกษาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ (Consultant)

งาน CM
เครื่องเสีย----->ส่งซ่อม


งาน PM
ตรวจสอบการทำงานของเครื่องตามรอบระยะเวลา ---> ยืดระยะเวลาการใช้งานของเครื่องมือ
---> ลดโอกาสเครื่องมือเสียหาย


งาน Testing
มั่นใจว่าเครื่องมือมีความเที่ยงตรง ---> สบายใจ วัดค่าได้เที่ยงตรง แม่นยำ
เอกสารการทดสอบ (Testing Certification)---> เครื่องมือได้มาตรฐานตามหลักสากล


งาน Consultant
มีปัญหา ---> ให้คำปรึกษา ---> การใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง เต็มประสิทธิภาพ อบรมการใช้เครื่องมือเบื้องต้น
ระบบบริหารจัดการเครื่องมือ
จัดซื้อเครื่องมืออย่างคุ้มค่า คุ้มราคา


ติดต่อ
ศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาคาร 4 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณกิตติพันธ์  รุ่งประเสิรฐ์ เบอร์โทรศัพท์ 087-4871176
คุณ ปกิต พงษ์ธร เบอร์โทรศัพท์ 089-2248168