ศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรมชีวการแพทย์

 


ติดต่อ
ศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาคาร 4 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณกิตติพันธ์  รุ่งประเสิรฐ์ เบอร์โทรศัพท์ 087-4871176
คุณ ปกิต พงษ์ธร เบอร์โทรศัพท์ 089-2248168