ศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรมชีวการแพทย์

 

>
 

หลักสูตร

เนื้อหา

วันอบรม

1

การบริหารจัดการเทคโนโลยีทาง การแพทย์ตามมาตรฐาน JCI Standard 6th, HA Plus
(รับสมัครจำนวน 70 คน/รุ่น)

เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการแบบง่ายครบถ้วนตามกระบวนการมาตรสากล

1

2

การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(รับสมัครจำนวน 40 คน/รุ่น)

 

2

3

การใช้งาน การบำรุงรักษา และการบริหารจัดการเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator Unit)
(รับสมัครจำนวน 25 คน/รุ่น)

การใช้งานเครื่อง
การบำรุงรักษา การทดสอบ การสอบเทียบ การตรวจเช็คเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญเครื่องช่วยหายใจ (Engineering & Ventilator Machine Specialist)
การบริหารจัดการ ตั้งแต่การคัดเลือก การติดตามการใช้งาน การเปลี่ยนอะไหล่ การจัดงบประมาณตลอดอายุการใช้งาน การวางแผนยกเลิกการใช้งาน และซื้อทดแทน ฯลฯ โดย ทีมผู้เชียวชาญด้านการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล

2

 

4

 

มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าและการตรวจวัดสำหรับเครื่องมือแพทย์ (Electrical Safety test)
(รับสมัครจำนวน 40 คน/รุ่น)

 

มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์
การใช้งานเครื่องมือวัดความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์
การบริหารจัดการ ตั้งแต่การคัดเลือก การติดตามการใช้งาน การเปลี่ยนอะไหล่ การจัดงบประมาณตลอดอายุการใช้งาน การวางแผนยกเลิกการใช้งาน และซื้อทดแทน ฯลฯ โดย ทีมผู้เชียวชาญด้านการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล

 

2

5

การใช้งาน การบำรุงรักษา และการบริหารจัดการเครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator & AED Unit)
(รับสมัครจำนวน 25 คน/รุ่น)

การใช้งานเครื่อง
การบำรุงรักษา การทดสอบ การสอบเทียบ การตรวจเช็คเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญเครื่อง Defibrillator (Engineering & Defibrillator Machine Specialist)
การบริหารจัดการ ตั้งแต่การคัดเลือก การติดตามการใช้งาน การเปลี่ยนอะไหล่ การจัดงบประมาณตลอดอายุการใช้งาน การวางแผนยกเลิกการใช้งาน และซื้อทดแทน ฯลฯ โดย ทีมผู้เชียวชาญด้านการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล

2

6

การใช้งาน การบำรุงรักษา และการบริหารจัดการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
(Sterilizing Unit)
(รับสมัครจำนวน 25 คน/รุ่น)

การใช้งานเครื่อง
การบำรุงรักษา การทดสอบ การสอบเทียบ การตรวจเช็คเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Engineering & Sterilizing Machine Specialist)
การบริหารจัดการ ตั้งแต่การคัดเลือก การติดตามการใช้งาน การเปลี่ยนอะไหล่ การจัดงบประมาณตลอดอายุการใช้งาน การวางแผนยกเลิกการใช้งาน และซื้อทดแทน ฯลฯ โดย ทีมผู้เชียวชาญด้านการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล

2

7

การใช้งาน การบำรุงรักษา และการบริหารจัดการเครื่องกายภาพบำบัด เช่น เครื่องรักษาด้วยคลื่นเสียง
(Ultrasound Therapy Unit)
(รับสมัครจำนวน 25 คน/รุ่น)

การใช้งานเครื่อง
การบำรุงรักษา การทดสอบ การสอบเทียบ การตรวจเช็คเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือกายภาพบำบัด (Engineering & Physical Therapy Machine Specialist)
การบริหารจัดการ ตั้งแต่การคัดเลือก การติดตามการใช้งาน การเปลี่ยนอะไหล่ การจัดงบประมาณตลอดอายุการใช้งาน การวางแผนยกเลิกการใช้งาน และซื้อทดแทน ฯลฯ โดย ทีมผู้เชียวชาญด้านการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล

2

8

การใช้งาน การบำรุงรักษา และการบริหารจัดการเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
(EKG Recorder & Monitoring Unit)
(รับสมัครจำนวน 25 คน/รุ่น)

การใช้งานเครื่อง
การบำรุงรักษา การทดสอบ การสอบเทียบ การตรวจเช็คเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Engineering & EKG Recorder and Monitoring l Machine Specialist)
การบริหารจัดการ ตั้งแต่การคัดเลือก การติดตามการใช้งาน การเปลี่ยนอะไหล่ การจัดงบประมาณตลอดอายุการใช้งาน การวางแผนยกเลิกการใช้งาน และซื้อทดแทน ฯลฯ โดย ทีมผู้เชียวชาญด้านการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล

2

9

ทักษะ การตรวจเช็ค การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์เบื้องต้น
(รับสมัครจำนวน 25 คน/รุ่น)

ทักษะการใช้เครื่องมือวัด การตรวจเช็ค การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์เบื้องต้น  โดยผู้เชี่ยวชาญ การบริหารจัดการ ตั้งแต่การคัดเลือก การติดตามการใช้งาน การเปลี่ยนอะไหล่ การจัดงบประมาณตลอดอายุการใช้งาน การวางแผนยกเลิกการใช้งาน และซื้อทดแทน ฯลฯ

2

 

10

 

การใช้งาน การบำรุงรักษา และการบริหารจัดการเครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อการวินิจฉัย ( Ultrasound Diagnostic Unit )
(รับสมัครจำนวน 25 คน/รุ่น)

 

การใช้งานเครื่อง การบำรุงรักษา การทดสอบ การสอบเทียบ การตรวจเช็คเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญเครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อการวินิจฉัย ( Ultrasound Diagnostic Unit )
การบริหารจัดการ ตั้งแต่การคัดเลือก การติดตามการใช้งาน การเปลี่ยนอะไหล่ การจัดงบประมาณตลอดอายุการใช้งาน การวางแผนยกเลิกการใช้งาน และซื้อทดแทน ฯลฯ โดย ทีมผู้เชียวชาญด้านการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล

 

2

11

การใช้งาน การบำรุงรักษา และการบริหารจัดการเครื่องตัดจี้ไฟฟ้า (Electrosurgical Unit)
(รับสมัครจำนวน 25 คน/รุ่น)

การใช้งานเครื่อง การบำรุงรักษา การทดสอบ การสอบเทียบ การตรวจเช็คเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญเครื่องตัดจี้ไฟฟ้า (Electrosurgical Unit)
การบริหารจัดการ ตั้งแต่การคัดเลือก การติดตามการใช้งาน การเปลี่ยนอะไหล่ การจัดงบประมาณตลอดอายุการใช้งาน การวางแผนยกเลิกการใช้งาน และซื้อทดแทน ฯลฯ โดย ทีมผู้เชียวชาญด้านการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล

2

 

12

 

Mini MBA การบริการจัดการงานเครื่องมือแพทย์
(รับสมัครจำนวน 30 คน/รุ่น)

 

การบริหารจัดการ ตั้งแต่การคัดเลือก การติดตามการใช้งานระบบและการตรวจสอบ การเปลี่ยนอะไหล่ การจัดงบประมาณตลอดอายุการใช้งาน ตามมาตรฐาน HA & JCI  และการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดย ทีมผู้เชียวชาญ

 

2


ติดต่อ
ศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาคาร 4 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คุณ ปกิต พงษ์ธร เบอร์โทรศัพท์ 089-2248168