วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 ประวัติความเป็นมา

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ เดิมได้เปิดสอนในระดับหลักสูตร ชื่อว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ต่อมาได้ทำการปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นวิศวกรรมชีวการแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีประวัติความเป็นมาของหลักสูตรโดยสรุปดังนี้

ปีการศึกษา 2545   ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ขึ้น โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชาฟิสิกส์และได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 1 ครั้ง ในปีการศึกษา 2550 ต่อมาในปีการศึกษา 2555 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรโดยเปลี่ยนชื่อปริญญาและสาขาวิชาเป็นวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  ได้ผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ จำนวน 10 รุ่น มีบัณฑิตที่จบออกไปประมาณ 320 คน ในจำนวนนี้เป็นบัณฑิตจากประเทศ สปป.ลาวจำนวน 5 คน สำหรับในปีการศึกษา 2558 ได้มีบัณฑิตของสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์รุ่นที่ 1 จบออกไปจำนวน 29 คน

ในปีการศึกษา 2559 ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้ทำการปรับเปลี่ยนสถานะจากหลักสูตรเป็นคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์  โดยคำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิตที่ ว.107/2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

 วัตถุประสงค์การจัดตั้งคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งเพื่อเติมเต็มทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
 สภาพปัจจุบัน
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีภารกิจ 3 ประการคือ
 
1. เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์

2. เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์