วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 ปรัชญา (Philosophy) 

นวัตกรรม จิตวิญญาณผู้ประกอบการ และ ความเป็นสากล ชนะทุกสิ่ง และนำมาซึ่งความสำเร็จ

 ปณิธาน (Pledge)
มุ่งผลิตวิศวกรชีวการแพทย์สากลที่มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพื่อเติมเต็มระบบการดูแลรักษาสุขภาพให้กับสังคม
 
 อัตลักษณ์(Identity) 
ประพฤติอย่างมีคุณธรรม คิดอย่างมีนวัตกรรม ทำด้วยจิตวิญญาณผู้ประกอบการ
 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ก้าวสู่ “คณะแห่งนวัตกรรมและผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อสังคมของอาเซียน” 

 คำขวัญประจำคณะ 
“Quantum Leap to the Innovation & Entrepreneurship Faculty”

 ยุทธศาสตร์หลัก
     ยุทธศาสตร์ที่ 1. มีระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับผู้ประกอบการจริง
     ยุทธศาสตร์ที่ 2. เป็นคณะแห่งการวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อสังคมแห่งอาเซียน
     ยุทธศาสตร์ที่ 3. มีระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นคณะผลลัพธ์

 พันธกิจ (Mission)
     1. พัฒนาระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับภาคผู้ประกอบจริงมีความยืดหยุ่น และมีคุณภาพสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต
     2. ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม
     3. สร้างสังคมและบรรยากาศภายในคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้เป็น”คณะแห่งความเป็นนวัตกรรมและจิตวิญญาณผู้ประกอบการ ” โดยการผสมผสาน องค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้ากับวิชาชีพ
     4. สร้างวัฒนธรรมให้คณะเป็นสังคมของคนดี คนเก่ง มีความสุข อบอุ่นและทำให้บุคลากร
     5. ผลผลิต
     6. สามารถผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะในการทำงานได้ทั่วโลก และมีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการ
     7. สามารถผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม
     8. เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านวิศวกรรมคลินิก และ อุปกรณ์ชีวการแพทย์ของประเทศและเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
     9. มีสังคมและบรรยากาศเป็น”คณะแห่งความเป็นนวัตกรรมและผู้ประกอบการ ” 
     10. เป็นสังคมของคนดี คนเก่ง มีความสุข อบอุ่นและทำให้บุคลากรรู้สึกผูกพันและร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านผลงานให้เกิดขึ้น