วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์มีอาคารสถานที่ต่างๆ ดังรายละเอียดดังนี้

  ที่ทำการสำนักงานเลขานุการคณะ ห้อง 4- 224
 
 ห้องพักอาจารย์ ประกอบด้วย
ห้อง 4 - 113
ห้อง 4 - 224
ห้อง 4 - 223
ห้อง 4 - 222
ห้อง 4 - 618
 ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ประกอบด้วย
ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1 ห้อง 4 - 113
ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2 ห้อง 4 - 222
ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2 ห้อง 4 - 618
 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ ประกอบด้วย
ห้องปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์,วงจรไฟฟ้าและเครื่องมือวัด,ดิจิตอลและวงจรตรรก, อิเล็กทรอนิกส์ 1 , อิเล็กทรอนิกส์ 2, อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์1,อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 2 ไมโครโปรเซสเซอร์, คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับอุปกรณ์ชีวการแพทย์, คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์, อุปกรณ์ชีวการแพทย์ 1 , อุปกรณ์ชีวการแพทย์2,อุปกรณ์ชีวการแพทย์ 3 , อุปกรณ์ชีวการแพทย์4, บำรุงรักษาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 1 , บำรุงรักษาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 2 , ห้องปฎิบัติการโครงงานนักศึกษา ห้อง 4- 618 และ 4- 113
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 4 - 113
ศูนย์วิจัย พัฒนา และบริการอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ห้อง 4 - 113