วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

Publications 2018-2019

 

Nirapai, A., Wongkamhang, A., Sangworasil, M., Saosuwan, R., Yotthuan, P., &Chaikot, P. (2018). Computerized Medical Device Management System.The 3rd Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2018)

 

Suvarnaphaet, P., & Pechprasarn, S. (2018). Quantitative Cross-Platform Performance Comparison between Different Detection Mechanisms in Surface Plasmon Sensors for Voltage Sensing. Sensors18(9), 3136

 

Pechprasarn, S., Chow, T. W., & Somekh, M. G. (2018). Application of confocal surface wave microscope to self-calibrated attenuation coefficient measurement by Goos-Hänchen phase shift modulation. Scientific reports8(1), 8547.

 

Suvarnaphaet, P., & Pechprasarn, S. (2018). Enhancement of Long-Range Surface Plasmon Excitation, Dynamic Range and Figure of Merit Using a Dielectric Resonant Cavity. Sensors18(9), 2757.

 

Shen, M., Learkthanakhachon, S., Pechprasarn, S., Zhang, Y., & Somekh, M. G. (2018). Adjustable microscopic measurement of nanogap waveguide and plasmonic structures. Applied optics57(13), 3453-3462.

 

 

Publications 2017-2018

 

Thongpance N., Kaewgun T., Wongkamhang A., Roongprasert K., Pititeeraphab Y., Nirapai A. and Chotikunnan P., "Implementation of Defibrillator Calibrator for Working Standard"., Internationnal Journal of Applied Biomedical Engineering., Vol.10, No.1 2017., ISSN 1906-4063.

 

Chotikunnan P., Matsuura T., Thongpance N., Sangworasil M., Pluemchan T., Wannarat P. and Teerasoradech A., "The Design and Construction of Surrounding Control System for The Rehabilitative Walker Using Mecanum Wheel"., The 2017 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2017) Hokkaido, Japan., Aug 31-Sep 2, 2017.

 

Thongpance N., Chotikunnan P., Pata S., Thongked S., Sangworasil M., Matsuura T., Pititeeraphab Y., Chotikunnan R. and Dhamaraks J., "The Application of PID Control to Robotic Head"., The 2017 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2017) Hokkaido, Japan., Aug 31-Sep 2, 2017.

.

Chotikunnan R., Sangworasil M., Chotikunnan P., Matsuura T. and Nuntachai T., "Electric Wheelchair Simulation from Unity 3D for Controller Test"., The 2017 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2017) Hokkaido, Japan., Aug 31-Sep 2, 2017.

 

Pongruengkiat W. and Pechprasarn S., "Whispering-Gallery Mode Resonators for Detecting Cancer"., Available online: http://www.mdpi.com/journal/sensors (Published on 13 September 2017)

 

Suvarnaphaet P. and Pechprasarn S., "Graphene-Based Materials for Biosensors: A Review"., Available online: http://www.mdpi.com/journal/sensors (Published on 21 September 2017)

 

Anupongongarch P., “Development of Experiment Kit in PHY224: Physics Laboratory II on Photoelectric Effect”., Journal of Rangsit University: Teaching and Learning., Volume11 Number 2 July - December 2017., ISSN 1905-7881.

 

Vajrabhaya L., Wangpitukwong K., Laongnualpanich K., Aroonraj P., Ramayasinpong K., Yiampanomkun T., Watcharapreechawong P., Boonyakul S., Kaewgun T. and Korsuwannawong S., "In vitro Accuracy Assessment of Electronic Apex Locator: RSUpex"., Journal of the Dental Association of Thailand., Volume 67 Number 2 April - June 2017., ISSN 0045-9917.

 

Albutt P., Pechprasarn S., Sawekwiharee S., Kuttiyawong A., Thonglor P. and Sareein T., "The Grain Structure of Nd Doped Y2NiMnO6 Ceramics Singtered at High Temperature"., Applied Mechanics and Materials., Vol. 879, pp 18-21., ISSN 1662-7482., Available online: http://www.scientific.net/AMM.879.18 (Accepted on 19 September 2017., Online on 01 March 2018).

 

Albutt P., Pechprasarn S., Sawekwiharee S., Kuttiyawong A., Thonglor P. and Sareein T., "Complete Phase Change of Y2NiMnO6 Ceramics Doped with TiO2 at High Temperature"., Applied Mechanics and Materials., Vol. 879, pp 47-50., ISSN 1662-7482., Available online: http://www.scientific.net/AMM.879.47 (Accepted on 19 September 2017., Online on 01 March 2018).

 

Pechprasarn S., Pimonsakonwong P., KuliKhandan P., Suvarnaphaet P., Pongruengkiat W., Suksan P. and Albutt P., "Compact Fluorescence Microscope for Smartphone and Tablet"., Applied Mechanics and Materials., Vol. 879, pp 222-226., ISSN 1662-7482., Available online: http://www.scientific.net/AMM.879.222 (Accepted on 19 September 2017., Online on 01 March 2018).

 

Pongruengkiat W., Pimonsakonwong., Jungpanich T., Ittipornnuson K., Pechprasarn S. and Albutt P., "Development of Low-Cost Abbe Refractometer"., Applied Mechanics and Materials., Vol. 879, pp 227-233., ISSN 1662-7482., Available online: http://www.scientific.net/AMM.879.222 (Accepted on 19 September 2017., Online on 01 March 2018).

 

Shen M., Learkthanakhachon S., Pechprasarn S., Zhang Y. and Somekh G. M., "Adjustable microscopic measurement of nanogap waveguide and plasmonic structures"., Applied Optics., Vol. 57., No. 13., pp 3453-3462., Available online: http://doi.org/10.1364/AO.57.003453 (Accepted on 27 March 2018., Published on 26 April 2018).

 

Chotikunnan P., Panomruttanarug B., Thongpance N., Sangworasil M., and Matsuura T., "An Application of Fuzzy Logic Reinforcement Iterative Learning Control to Balance a Wheelchair"., Internationnal Journal of Applied Biomedical Engineering., Vol.10., No.2., July - December 2017.

 

Pechprasarn S., Chow WK. T., and Somekh G. M., ""Application of confocal surface wave microscope to self-calibrated attenuation coefficient measurement by Goos-Hänchen phase shift modulation" for publication in Scientific Reports. (Accepted on 23 April 2018).

 

ศตายุ กิจมงคลไพศาล,. ศนิ บุญญกุล., ธงชัย กูบโคกกรวด., นันทพงศ์ ขำทอง., และณัฐพล ถนัดช่างแสง. "การศึกษาเส้นใยอิเล็คโตรสปันนาโนของพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตที่บรรจุสมุนไพรไทยชนิดน้ำมันไพล" Proceeding in RSU National Research Conference 2018.

 

Tanadchangsaeng N., Kitmongkolpaisarn S., Boonyagul S., and Koobkokkruad T., "Chemomechanical and Morphological Properties with Proliferation of Keratinocyte Cells of Electrospun Polydroxyalkanoate Fibers Incorporated with Essential Oil"., Polymers for Advanced Technologies, Wiley Periodicals. (Accepted on 4 May 2018, In Press).

 

Kaewgun T., Anupongongarch P., and Chatchawal K., "Design and Low Cost Construction of Neonatal Bilirubin Phototherapy Equipment"., RSU International Research Conference 2018., 4 May 2018., Thailand.

 

Yootho T., "The Design and Construction of Automatic Air Cervical Traction for Home Use"., RSU National Research Conference 2018.,
4 May 2018., Thailand.

 

Yootho T., Niambunjuea C., and Thaewnam J., "The Design and Construction of a Lift for Transferring ALS Patient between a Wheelchair and a Bed"., RSU National Research Conference 2018., 4 May 2018., Thailand.

 

Prinyakupt J., Peamsub J., and Kaewchua N., "A Study on the Design and Construction of Response Ability Measurement Device for Volleyball Athletes"., RSU National Research Conference 2018., 4 May 2018., Thailand.

 

อนุสิทธิบัตรเลขที่ 1603001078 "เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า"

 

อนุสิทธิบัตรเลขที่ 1403001579 "เครื่องทวนสอบวัดกำลังไฟฟ้าส่งออกของเครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้า"

 

อนุสิทธิบัตรเลขที่ 1403001669 "เครื่องดึงคออัตโนมัติด้วยลมสำหรับใช้ที่บ้าน"

 

อนุสิทธิบัตรเลขที่ 1603000191 "กระบวนการผลิตแผ่นแปะเส้นใยนาโนของพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตที่บรรจุน้ำมันกระเทียม"

 

N Tanadchangsaeng and S Boonyagul.,"Physical properties and morphology of electrospun composite fiber mats of polyhydroxyalkanoate containing nanoclay and tricalcium phosphate additives".,5th Global Conference on Polymer and Composite Materials (PCM 2018)

 

 

Publications 2016

T. Kaewgun, K.Yantapan, *P. Anupongongarch, Multi-function Electrical Safety Tester for Medical Equipment Application, BME HUST 2016. IEEE


P. Anupongongarch, T. Kaewgun,K.Roongprasert, Design and Construction of a Compact Model of Median Cubital Vein Transilluminator The 2016 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016), Luang Prabang, Laos, 7-9 Dec 2016

 

Komkrit Archawut, Watcharin Tangsuksant, *Pitak Thumwarin, Manas Sangworasil , Takenobu MatsuuraRealization of FIR System Characterizing Eye Movement based on Electrooculogram

 

S. Boonyagul, T. Eadsongkram and T. Keawgun, A Study on the Design and Construction of Electronic Apex Locator, BME HUST 2016. IEEE

 

Y. Pititeeraphab, P. Choitkunnan, N. Thongpance, K.Kullathum, Ch.Pintavirooj, Robot-arm Control System using LEAP Motion Controller, BME-Hust

 

Thanakorn Yootho*, Jaroonrut Prinyakupt, Design and Construction the Ankle Movement Machine for the Hemiplegia Patients,  The 2016 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016), Luang Prabang, Laos, 7-9 Dec 2016

 

Jaroonrut Prinyakupt*, Thanakorn Yootho, Multichannel Temperature Monitor on IoT,  The 2016 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016), Luang Prabang, Laos, 7-9 Dec 2016

 

P. Chotikunnan, S. khumlue, M. Sangworasil,T. Matsuura, C.Polpratom and B. Janoudom, The Application of Series Kalman Filter Based on Measurement Angle, The 2016 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016), Luang Prabang, Laos, 7-9 Dec 2016

 

Manas Sangworasil, Suejit Pechprasarn1,2, Supannee Learkthanakhachon2 and Kodchakorn Ittipornnuson1, Phitsini Suvarnaphaet. Investigation on feasibility of using surface plasmons resonance (SPR) sensor for ultrasonic detection a novel optical detection of ultrasonic waves, The 2016 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016), Luang Prabang, Laos, 7-9 Dec 2016

 

Nuntachai Thongpance, Suejit Pechprasarn,Kodchakorn Ittipornnuson, Prakaikan Kulikhandan, Pakapron Pimonsakonwong, Phimonkhae Suksan,
Jaruwan Chada, Phitsini Suvarnaphaet. Ergonomic add-on seat for wheelchair users. The 2016 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016), Luang Prabang, Laos, 7-9 Dec 2016

 

Suejit Pechprasarn, Lalida Kaewsonthaya, Kullasatree Thipla and
Kodchakorn Ittipornnuson, Phitsini Suvarnaphaet, Naphat Albutt*. Performance Characterization of Aspheric Polymer Lens Formed By Gravity and Surface Tension. BMEICON 2016

 

Tan, H.-M., Pechprasarn, S., Zhang, J., Pitter, M. C. & Somekh, M. G. 2016.  “High Resolution Quantitative Angle-Scanning Widefield Surface Plasmon Microscopy”. Scientific Reports 6, 20195, doi:10.1038/srep20195

 

Chow WK T, Pechprasarn S, Meng JK, and Somekh M. G., 2016 ,"Single shot embedded surface plasmon microscopy with vortex illumination,".  Opt. Express 24, 10797-10805

 

Pechprasarn S, Learkthanakhachon S., Zheng GG, Lei DY, Shen H and Somekh MG, “Grating coupled Otto configuration for Hybridized mode phonons excitation in the mid-infrared spectral range”. Opt. Express 24, 19517-19530 (2016)

 

Somekh M.G.,Pechprasarn S, Hong S, Chow WK, Meng JK, “New avenues for confocal surface plasmon microscopy”, Plasmonics in Biology and Medicine XIII, 15 - 16 February 2016, The Moscone Center San Francisco, California, United States

 

Pechprasarn S., Kawilo P., Somjaiprasert S., Suvarnaphaet P, Boonyagul S, Albutt N. and Somekh M.G. “A low cost Time-coded Confocal Microscope”, The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the green innovative society, The Sukosol, Bangkok, Thailand, 23-24 June 2016

 

Learkthanakhachon S, Pechprasarn S, Sangworasil M, , Albutt N. and Somekh M.G., “Theoretical Investigation of Surface Plasmon Resonance (SPR)-based Acoustic Sensor”, The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the green innovative society, The Sukosol, Bangkok, Thailand, 23-24 June 2016

 

Pechprasarn S., Chow WK, Ittipornnuson K, Albutt N. and Somekh M.G. “Confocal Surface Plasmon Embedded Interferometric Microscope : A Brief Review”, The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the green innovative society, The Sukosol, Bangkok, Thailand, 23-24 June 2016

 

Pechprasarn S,, Panlomso A,, Aiam-um A,, Suvarnaphaet P., Boonyagul S,, Albutt N.and Somekh M.G.”Rigorous coupled wave analysis for plasmonic nanoparticles”, The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the green innovative society, The Sukosol, Bangkok, Thailand, 23-24 June 2016

 

Chen W., Pechprasarn S. and Somekh M.G, “Back focal plane confocal ptychography”, The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the green innovative society, The Sukosol, Bangkok, Thailand, 23-24 June 2016

 

อนุสิทธิบัตรเครื่องดีฟริบบริลเลเตอร์

 

อนุสิทธิบัตรเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดไม่รุกล้ำแบบหนีบที่ติ่งหู

 

Piyamas Suapang, Wisarut Krissana, Prasong Tosranon. “A Web-based Integrated Medical Information System for Cholangiocarcinoma Screening and Periductal Fibrosis Ultrasound Image Processing”. The 5th IIAE International Conference on Industrial Application Engineering 2017 (ICIAE2017)

 

Wisarut Krissana, Prasong Tosranon Piyamas Suapang. “A Web-based Integrated Clinical Information System and Periductal Fibrosis Ultrasound Image Processing for Cholangiocarcinoma” INTERNATIONNAL JOURNAL OF APPLIED BIOMEDICAL ENGINEERING. Vol.9, No.1, 2016

 

S.Sriarunotai and S.Boonyagul. Ion Release from Fashion Orthodontic Brackets and Standardized Orthodontic Brackets in Artificial Saliva.  Bulletin of Health Science and Technology, 2016, 14 (2):40-46.

 

อนุสิทธิบัตรเรื่องกรรมวิธีการผลิตเลนส์ใกล้วัตถุของกล้องจุลทรรศน์ที่ผลิตด้วยกาวน้ำใสหรือโพลิเมอร์ใสขึ้นรูปเลนส์โดยใช้แรงโน้มถ่วงและแรงตึงผิวและเลนส์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว

 

Stayu Kitmongkolpaisal, Sani Boonyagul, Thongchai Koobkorkroad and Nutapol Tanadchangsaeng (2017). Morpholoigy of Keratinocytel (HaCaT) Cells on Electrospun . Nanofibers of Polyhydroxyalkanoate Biopolyester Conataing Zingiber Cassumunar (Plai Oil). RSU International Research Conference 2017. 28 April 2017, Thailand.

 

Anuchit Nirapai, Anantasak Wingkamhang, Ratchanee Saosuwan, Manas Sangworasil. Takenobu Batsuura and Nuntachai Thongpance.  (2017). A Case Study Developed PM Software Management System for Biomedical Equipment use in Srisawan Hospital. RSU International Research Conference 2017, 28 April 2017

 

Suejit Pechprasarn, Putharapong Pornputtarat and Phitsini Suwarnaphet. (2017). Novel Low-Cost Portable Digital Laryngoscope. RSU International Research Conference 2017, 28 April 2017

 

Rawiphon Chotikunnan, Phichitphon Chotikunnan, Tasawan Puttasakul,Manas Sangworasil, Takenobu Matsuura and Nuntachai Thongpance. A Novel Technique for 3D Printerto Create Organ 3D Model from Dicom File. RSU International Research Conference 2017, 28 April 2017

 

T.Puttasakul, K.Archawui, T.Matsuura. Electrooculogram Identification from Eye Movement Based on FIR System.The 2016 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016), Luang Prabang, Laos, 7-9 Dec 2016

 

ทัศวรรณ พุทธสกุลม กมลรัตน์ ปัตถานัง และมนัส สังวรศิลป์. (2016) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่รุกล้ำโดยใช้วิธีออสซิลโลเมตริก. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8

 

ยุทธนา ปิติธีรภาพม นันทชัย ทองแป้นและชุตินันท์ เสาเงิน. (2016). การออกแบบและสร้างระบบแฮปติกส์เพื่อควบคุมแขนกล. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9

 

Yuthana Pititeeraphab, Tatsawan Jusing, Pichiphon Chotikununan, Nuntachai Thongpance, Wanichsara Lekdee and Atimon Teerasoradech.(2016). The Effect of Average Filter for Complementary Filter and Kalman Filter Based on Measurement Angle.  The 2016 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016), Luang Prabang, Laos,

 

Thanakorn Yootho. (2017). Design and Construction of the Dental Scaler in Oral Cavity with Ultrasonic Wave. RSU National Research Conference 2017.7-9 Dec 2016

 

Thanakorn Yootho. (2017). Design and Construction of Electrical Isolation Circuit for 3 Leads ECG Measurement. RSU National Research Conference 2017.

 

Suejit Pechprasarn, Sangwoei Sawekwiharee, Anchana Kuttiyawong and Naphat Albutt*. Adsorption of Pb(II) from Solution by Mangosteen Peel Charcoal Powder. BMEICON 2016.

 

Suejit Pechprasarn, Naphat Albutt*, Pattaraporn Damkoengsuntorn and Thanapong Sareein. The Giant Dielectric Constant of Y2NiMnO6 Ceramics for DC Bias. BMEICON 2016.

 

Suejit Pechprasarn, Naphat Albutt*, Phimonkhae Chobdee and Thanapong Sareein. Studies of Dielectric Permittivity of Y2NiMnO6 Ceramics for DC Bias at Various Temperatures. BMEICON 2016.

 

Suejit Pechprasarn, Naphat Albutt* and Thanapong Sareein. Influence of Currents and Electric Fields in YNMO Ceramics. BMEICON 2016.

 

Suejit Pechprasarn, Naphat Albutt*, Rukchanok Wannasuk and Thanapong Sareein.Electrical Impedance Properties of Y2NiMnO6 Ceramics for DC Bias at Atmosphere. BMEICON 2016.

 

Suejit Pechprasarn and Naphat Albutt*. Predicting the UV Spectrum of Oligodeoxynucleotide by 2D-Matlab. BMEICON 2016.