วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

Publications 2019-2020

 

ชื่ออาจารย์ ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/งานประชุมวิชาการ ชนิดของบทความ ระดับชาติ/นานาชาติ
Phitsini Suvarnaphaet*,
Nuttapol Tanadchangsaeng, Sani Boonyagul and Suejit Pechprasarn
Phitsini Suvarnaphaet*,
Nuttapol Tanadchangsaeng, Sani Boonyagul and Suejit Pechprasarn. (2019). Biodegradable Electrode patch made of
Graphene/PHA for ECG detecting Applications
The 2019 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2019) 19-22 November 2019
บทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Suejit Pechprasarn*, and Phitsini Suvarnaphaet Suejit Pechprasarn*, and Phitsini Suvarnaphaet. (2019). Machine Learning to identify factors that affect
Human Systolic Blood Pressure.,The 2019 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2019) 19-22 November 2019
บทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Thawat Kaewgun, Preya Anupongongarch, Thanate Angsuwatanakul Eadsongkram, S., Kaewgun, T., Anupongongarch, P., Angsuwattanakul, T., Narattha, P., Loetsiri, P. (2019) Design and Construction of Audiometer by Using LabVIEW Program, in The 11th Biomedical Conference (BMECON-2019), 1st -2nd  August 2019.

บทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติ
Jamie A. O’Reilly O’Reilly, J. A. (2019). Double-epoch subtraction reveals long-latency mismatch response in urethane-anaesthetized mice. Journal of neuroscience methods, 326 , 108375. October 2019 บทความวิจัย วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Jamie A. O'Reilly, Tasawan Puttasakul, Manas Sangworasil, Takenobu Matsuura  O’Reilly, J. A., tanpradit, S., Puttasakul, T., Sangworasil, M., Matsuura, T., Wibulpolprasert, P., Chousangsuntorn, K. (2019). Automatic segmentation of polycystic kidneys from magnetic resonance images using decision tree classification and snake algorithm . The 2019 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2019) 19-22 November 2019 บทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Jaroonrut Prinyakupt, Thanakorn Yootho* Prinyakupt, J., Yootho, T. (2019). Design and Construction of the Prototype Gloves and Socks for Temperature Control in the Palms and Feet of Children with Shock Condition. The 2019 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2019) 19-22 November 2019 บทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Jamie A. O'Reilly,  Manas Sangworasil, Takenobu Matsuura  O'Reilly, J. A., Sangworasil, M., & Matsuura, T. (2019). Kidney and Kidney Tumor Segmentation using a Logical Ensemble of U-nets with Volumetric Validation. arXiv preprint arXiv:1908.02625. 7 August 2019 บทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Preya Anupongongarch, Thawat Kaewgun, Jamie A. O'Reilly Anupongongarch, P., Kaewgun, T., O'Reilly, J. A., & Khaomek, P. (2019). DEVELOPMENT OF A NON-INVASIVE BLOOD GLUCOSE SENSOR. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED, 12(1). Vol.12 No.1, January - June 2019 บทความวิจัย วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Pasin Kuncharin, Sani Boonyagul and Nuttapol Tanadchangsaeng*  Kuncharin, P., Boonyagul, S., Tanadchangsaeng, N., Tawonsawatruk, T.(2019) Design Simulation and Fabrication of 3D Bioprinting Artificial Tendon from Elastomer for Soft Tissue Composite.
The 2019 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2019) 19-22 November 2019. 
บทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Phitsini Suvarnaphaet*, Suvanaphaet, P., Sasivimolkul, S., Sukkasem, C., Pukesamsombut, D., Tanadchangsaeng, S., Boonyagul, S., Pechprasern, S.(2019) Biodegradable Electrode patch made of
Graphene/PHA for ECG detecting Applications. The 2019 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2019) 19-22 November 2019. 
บทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Jaroonrut Prinyakupt, Kittipan Roongprasert Prinyakupt, J., Roongprasert, K.(2019) Verification Device for Temperature and Relative
Humidity Inside the Infant Incubator via IoT. The 2019 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2019) 19-22 November 2019. 
บทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Anuchit Nirapai,Manas Sangworasil, Ratchanee Saosuwan, Anantasak Wongkamhang., Nirapai, A., Somchue, J.,  Chaikot, P., Kimsungnoen, N., 
Sangworasil, M., Saosuwan, R., Wongkamhang, A., (2019), Health Information System for Home Visits, The 2019 Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2019),11-13 Dec 2019.
บทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Anantasak Wongkamhang, Manas Sangworasil, Ratchanee Saosuwan
Anuchit Nirapai
Wongkamhang, A., Hengwanich, T.,  Uamnoi, S.,  Tonsri, S., Sangworasil, M., Saosuwan, R., Nirapai, A., Drug-Use Tracking System, The 2019 Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2019),11-13 Dec 2019. บทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Jaroonrut Prinyakupt The 2nd International Conference on Applied Sciencs, Engineering and Interdisciplinary Studies and the 5th Prachachuen Research Network Nation and International Conference, (ASEIS 2019) pages 92, 4-5 July 2019. บทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Thanate Angsuwatanakul, Manas Sangworasil,
Jamie O’Reilly and Takenubu Matsuura
Angsuwatanakul, T., A-Lad, K., Jung-In, W., Sangworasil, M., Jamie O’Reilly, J. & Takenubu M. (2019).Measuring Brain Activity for Preference Tasks Using Functional Near-Infrared Spectroscopy (fNIRS), In SICE LIFE ENGINEERING SYMPOSIUM 2019
AND ECTI BIOMEDICAL ENGINEERING (LE2019), 
บทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Thanate Angsuwatanakul,  Manas Sangworasil and Jamie O’Reilly, Angsuwatanakul, T., A-Lad, K., Jung-In, W., Suprabha, Y., Inthaphuk, N., Sangworasil, M.&  O’Reilly, M. (2019). Analysis of Brain Activity for Preference Tasks Uing EEG Signals In SICE LIFE ENGINEERING SYMPOSIUM 2019
AND ECTI BIOMEDICAL ENGINEERING (LE2019), Bangkok, Thailand, 2019. August 23-25, 2019
บทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน, พิญช์สิณี สุวรรณแพทย์ และ
นันทชัย ทองแป้น
สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน, พิญช์สิณี สุวรรณแพทย์, ชญาณิศา สุขเกษม, สุวิชา ศศิวิมลกุล และนันทชัย ทองแป้น (2562). ภาพรวมของการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางชีวการแพทย์ในปี พ.ศ.2562 (Overview of Artificial intelligence in Biomedical Applications in 2019) ในงานประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 30 เรื่อง สมาร์ทฮอสพิทัล และเฮลท์แคร์4.0. (Smart Hospital and Healthcare 4.0). วันที่ 1–2 สิงหาคม 2562.
บทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติ
ปรียา อนุพงษ์องอาจ และ ธวัช แก้วกัณฑ์. ปรียา อนุพงษ์องอาจ และ ธวัช แก้วกัณฑ์. (2562). วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562. โรงพิมพ์สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต. หน้า 87-98. บทความวิจัย วารสารวิชาการ
Preya Anupongongarch, Thawat Kaewgun, Phuriwat Ananpatiwat Anupongongarch, P., Kaewgun, T.,  Ananpatiwat, P. (2020).
A study on design and construction of non-invasive cholesterol sensor, In RSU International Research Conference 2020, 1st MAY 2020, RANGSIT UNIVERSITY, THAILAND
บทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Jamie Alexander O’Reilly, Tasawan Puttasakul, Manas Sangworasil, Takenobu Matsuura, O’Reilly, J., Tanpradit, S., Puttasakul, T.,  Sangworasil, M.,  Matsuura, T.,  Chousangsuntorn, K.,  Wibulpolprasert, P. Automatic segmentation of polycystic kidneys from magnetic resonance images using a three-dimensional fully-conventional network, In RSU International Research Conference 2020, 1st MAY 2020, RANGSIT UNIVERSITY, THAILAND บทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Thanakorn yootho, Jaroonrat Prinyakupt Yootho, T., Prinyakupt, J. Design and construction of a movement support device for transporting the elderly or patients with leg muscles weakness between a wheelchair, bed and toilet for home use,  in Proceedings of RSU International Research Conference 2020, 1st MAY 2020, RANGSIT UNIVERSITY, THAILAND บทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
O’Reilly, J., Puttasakul, P., Sangworasil, M.,  Matsuura, T. O’Reilly, J., Puttasakul, P., Sangworasil, M.,  Matsuura, T. (2020).  The simulation of electromyography signals by two muscles to continuous control a robotic arm showing gesture mimics the human arm wireless model,  In RSU International Research Conference 2020, 1st MAY 2020, RANGSIT UNIVERSITY, THAILAND บทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 

Publications 2018-2019

 

ชื่ออาจารย์ ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/งานประชุมวิชาการ ชนิดของบทความ ระดับชาติ/นานาชาติ
ดร.พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์  ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน Enhancement of Long-range surface plasmon excitation, Dynamic range and figure of merit using a dielectric resonant cavity , Sensor 22 Audugt 2018. วารสารนานาชาติ นานาชาติ
ดร.พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์  ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน Quantitative Cross-Platform Performance Comparison between Different Detection Mechanisms in surface plasmon Sensors for voltage sensing., Sensor 17 September 2018. วารสารนานาชาติ นานาชาติ
ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน Application of confocal surface wave microscope to self-calibrated attenuation coefficient measurement by Goos-Hänchen phase shift modulation. Scientific reports, 8(1), 8547. วารสารนานาชาติ นานาชาติ
ดร.ศนิ บุญญกุล
ผศ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง
Physical properties and morphology of electrospun composite
fiber mats of polyhydroxyalkanoate containing nanoclay and
tricalcium phosphate additives. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 369, No. 1, p. 012013). IOP Publishing.
ประชุมวิชาการ นานาชาติ
ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน Adjustable microscopic measurement of nanogap waveguide and plasmonic structures. Applied optics, 57(13), 3453-3462. วารสารนานาชาติ นานาชาติ
ดร.ศนิ บุญญกุล
ผศ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง
Chemomechanical and morphological properties with proliferation of keratinocyte cells of electrospun poyhydroxyalkanoate fibers incorporated with essential oil. Polymers for Advanced Technologies. วารสารนานาชาติ นานาชาติ
ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน Optical detection of ultrasound by lateral shearing interference of a transparent PDMS thin film. Optics Letters Vol. 43, Issue 23, pp. 5797-5800 (2018) วารสารนานาชาติ นานาชาติ
อ.อนันตศักดิ์  วงศ์กำแหง
อ.อนุชิต นิรภัย
รศ.ดร.มนัส สังวรศิลป์
อ.รัชนี เสาร์สุวรรณ
Computerized Medical Device Management System., The 2018 Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2018) ประชุมวิชาการ นานาชาติ
ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน    ดร.พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์  Pechprasarn, S., Sukkasem, C., Thongchoom, R., Suvarnaphaet, P., Chuwittaya, S. & Janyasupab, M. (2018) Low-cost instrumentation of Automated Whole – slide Microscope for Biomedical Imaging,  The   11th Biomedical Engineering International Conference, Chiang Mai, Thailand, 21st – 24th November, 2018. ประชุมวิชาการ นานาชาติ
รศ.ดร.มนัส สังวรศิลป์
ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน    ดร.พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์
Sangworasil, M., Sukkasem, C., Thongchoom, R., Sasivimolkul, S., Suvarnaphaet, P., Pechprasarn, S. & Janyasupab, M. (2018) Automated Screening of Cervical Cancer Cell Images,  The   11th Biomedical Engineering International Conference, Chiang Mai, Thailand, 21st – 24th November, 2018. ประชุมวิชาการ นานาชาติ
ดร.พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์  ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน Suvarnaphaet, S., Pinyo, W., Pechprasarn, S. & Albutt, N. Fluorescence Detection of Hydrazine hydrate using Carbon nanodots synthesized from Mandarin Rind., Applied Mechanics and Materials, Vol. 891, pp.71-77. วารสารนานาชาติ นานาชาติ
ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชรประสาน    ดร.พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์  Pechprasarn, S., Khumsuwan, R., Suvarnaphaet, S., & Albutt, N. Matching impedances large scale fresnel equation calculation., Applied Mechanics and Materials, Vol. 891, pp.292-298. วารสารนานาชาติ นานาชาติ
ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชรประสาน    ดร.พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์  Pechprasarn, S., Kaewkamkes, K., Suvarnaphaet, S., & Albutt, N. Multiple reflections modeling for multi-layer optical structures., Applied Mechanics and Materials, Vol. 891, pp.299-303 วารสารนานาชาติ นานาชาติ
ดร.พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์  ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน Suksan, P., Teerasoradech, A., Suvarnaphaet, S., Pechprasarn, S. & Albutt, N. Optical device adapted to smartphone for direct imaging retinal blood vessels., Applied Mechanics and Materials, Vol. 891, pp.275-279 วารสารนานาชาติ นานาชาติ
ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน    ดร.พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์  Pechprasarn, S., Deecharoen, A., Suvarnaphaet, S., & Albutt, N. Parallel computing software design for large scale electromagnetic simulation, The 9th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges Towards the Digital Society, The Sukosol, Bangkok, Thailand, 21-22 June 2018. ประชุมวิชาการ นานาชาติ
ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน    ดร.พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์  Pechprasarn, S., Kitvarayut, P., Suvarnaphaet, S., & Albutt, N. Surface plasmon resonance analysis using transmission line model., Applied Mechanics and Materials, Vol. 891, pp.103-108 ประชุมวิชาการ นานาชาติ
รศ.นันทชัย ทองแป้น
อ.อนันตศักดิ์  วงศ์กำแหง
Torsutkanok, N., Thongpance, N., & Wongkamhamg, A. (2018, November). The Development of Smart Dental Unit. In 2018 11th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON)(pp. 1-4). IEEE. ประชุมวิชาการ นานาชาติ
อ.อนันตศักดิ์  วงศ์กำแหง
ผศ.ดร.ศนิ บุญญกุล
Triviwatwong, S., Wongkamhamg, A., & Boonyagun, S. (2018, November). The Comparison of The Biopsy Needles Efficiency. In 2018 11th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON) (pp. 1-4). IEEE. ประชุมวิชาการ นานาชาติ
Dr.Jamie A. O'Reilly Event-related potential arithmetic to analyze offset potentials from
conscious mice., Journal of Neuroscience Methods 318 (2019) 78–83
วารสารนานาชาติ นานาชาติ
ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน Surface Plasmon Biosensor Platform for Food Industry., Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1662-7482, Vol. 891, pp 103-108 วารสารนานาชาติ นานาชาติ
ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน Widefield Confocal Microscope for Surface Wave K-Vector Measurement., Nano Research & Applications, Vol.4 No.2:4 วารสารนานาชาติ นานาชาติ
ดร.พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์  ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน Widefield Microscope for Projection Maskless Micropattern in Photolithography Applications., The 4th RSU National and International Research Conference on Science and Technology, Social Science, and Humanities 2019 (RSUSSH 2019) ประชุมวิชาการ นานาชาติ
ผศ.ธนกร  อยู่โต              ดร.จรูญรัตน์  ปริญญาคุปต์   รศ.นันทชัย ทองแป้น Design and Construction of temperature control device for Neonatal Movement., The 4th RSU National and International Research Conference on Science and Technology, Social Science, and Humanities 2019 (RSUSSH 2019) ประชุมวิชาการ นานาชาติ
อ.ธเนศ อังศุวัฒนากุล       ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน    รศ.ดร.มนัส สังวรศิลป์ A Study of Vibrotactile Stimulator for Quadriceps Muscle: Analysis of EMG Reaction Signal., The 4th RSU National and International Research Conference on Science and Technology, Social Science, and Humanities 2019 (RSUSSH 2019) ประชุมวิชาการ นานาชาติ
ดร.จรูญรัตน์  ปริญญาคุปต์   ผศ.ธนกร  อยู่โต              รศ.นันทชัย ทองแป้น     The design of turbidmeter for Mg2P207 in LAMP product of Salmonella Typhi detection., The 4th RSU National and International Research Conference on Science and Technology, Social Science, and Humanities 2019 (RSUSSH 2019) ประชุมวิชาการ นานาชาติ
อ.พิชิตพล โชติกุลนันทน์
รศ.นันทชัย ทองแป้น
รศ.ดร.มนัส สังวรศิลป์
Prof.Dr.Takenobu Matsuura
A Design Of The Intelligent  Wheelchair., The 10th Biomedical Engineering Conference (BMECON-2018). King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB), Thailand. ประชุมวิชาการ ชาติ
ผศ.ยุทธนา ปิติธีรภาพ Identity Verification Using Geometry of Human hands., The 2018 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2018) ประชุมวิชาการ นานาชาติ
ผศ.ทัศวรรณ พุทธสกุล T. Puttasakul, K. Pumjaroen, T. Trakunjanthrasiri and J. Auttakunchai. (2018). Evaluation of Human Hand Movement for Office Syndrome. 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics,
Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2018). Chiang Rai, Thailand. July
18-21 2018. pp 69-72.
ประชุมวิชาการ นานาชาติ
ผศ.ทัศวรรณ พุทธสกุล ทัศวรรณ พุทธสกุล, วิภานันท์ สอาดฤทธิ์, ธันยพร เจริญยิ่งสถาพร, สรัลชนา ไชยฤกษ์. (2018). การควบคุมแขนกลด้วยสัญญาณไฟฟ้าสมอง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ ครั้งที่ 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย. 1 มิถุนายน 2561. 4 หน้า. ประชุมวิชาการ ชาติ
ผศ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง Production of Medium Chain Length Polyhydroxyalkanoates by Pseudomonas putida ATCC47054 Using Glycerol and Sodium Octanoate as Substrates., RSU International Research Conference 2019., 26 April 2019 ประชุมวิชาการ นานาชาติ
ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14314 "เบาะรองนั่งสำหรับรถเข็นผู้ป่วยที่สามารถปรับมุมของเบาะรองนั่งและพนักพิงได้" อนุสิทธิบัตร ชาติ
อ.ธวัช แก้วกัณฑ์
รศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14319 "ชุดควบคุมการเคลื่อนที่รถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้พิการด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร่ง" อนุสิทธิบัตร ชาติ
รศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
อ.ธวัช แก้วกัณฑ์
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14098 "เครื่องส่องดูเส้นเลือดดำแบบพกพา" อนุสิทธิบัตร ชาติ
อ.ธวัช แก้วกัณฑ์
รศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ และผศ.ดร.ศนิ บุญญกุล
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14124 "เครื่องวัดความยาวรากฟัน" อนุสิทธิบัตร ชาติ
รศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
อ.ธวัช แก้วกัณฑ์
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14071 "เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน" อนุสิทธิบัตร ชาติ
รศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14795 "ชุดทดลองเรื่องปรกฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก" อนุสิทธิบัตร ชาติ
ผศ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14794 "กระบวนการผลิตเส้นใยนาโนของโพลิ"ฮดรอกซีอัลคาโนเอตด้วยเทคนิกอิเล็กโตรสปินนิ่ง" อนุสิทธิบัตร ชาติ
อ.อนุชิต นิรภัย ระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ (CMDMS) ลิขสิทธิ์ ชาติ
อ.อนุชิต นิรภัย ระบบเยี่ยมบ้าน ลิขสิทธิ์ ชาติ
รศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
อ.ธวัช แก้วกัณฑ์
อ.ธเนศ อังศุวัฒนกุล
Prof.Dr.Takenobu Matsuura
โปรแกรมเครื่องตรวจการได้ยิน ลิขสิทธิ์ ชาติ

 

 

Publications 2017-2018

 

Thongpance N., Kaewgun T., Wongkamhang A., Roongprasert K., Pititeeraphab Y., Nirapai A. and Chotikunnan P., "Implementation of Defibrillator Calibrator for Working Standard"., Internationnal Journal of Applied Biomedical Engineering., Vol.10, No.1 2017., ISSN 1906-4063.

 

Chotikunnan P., Matsuura T., Thongpance N., Sangworasil M., Pluemchan T., Wannarat P. and Teerasoradech A., "The Design and Construction of Surrounding Control System for The Rehabilitative Walker Using Mecanum Wheel"., The 2017 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2017) Hokkaido, Japan., Aug 31-Sep 2, 2017.

 

Thongpance N., Chotikunnan P., Pata S., Thongked S., Sangworasil M., Matsuura T., Pititeeraphab Y., Chotikunnan R. and Dhamaraks J., "The Application of PID Control to Robotic Head"., The 2017 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2017) Hokkaido, Japan., Aug 31-Sep 2, 2017.

.

Chotikunnan R., Sangworasil M., Chotikunnan P., Matsuura T. and Nuntachai T., "Electric Wheelchair Simulation from Unity 3D for Controller Test"., The 2017 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2017) Hokkaido, Japan., Aug 31-Sep 2, 2017.

 

Pongruengkiat W. and Pechprasarn S., "Whispering-Gallery Mode Resonators for Detecting Cancer"., Available online: http://www.mdpi.com/journal/sensors (Published on 13 September 2017)

 

Suvarnaphaet P. and Pechprasarn S., "Graphene-Based Materials for Biosensors: A Review"., Available online: http://www.mdpi.com/journal/sensors (Published on 21 September 2017)

 

Anupongongarch P., “Development of Experiment Kit in PHY224: Physics Laboratory II on Photoelectric Effect”., Journal of Rangsit University: Teaching and Learning., Volume11 Number 2 July - December 2017., ISSN 1905-7881.

 

Vajrabhaya L., Wangpitukwong K., Laongnualpanich K., Aroonraj P., Ramayasinpong K., Yiampanomkun T., Watcharapreechawong P., Boonyakul S., Kaewgun T. and Korsuwannawong S., "In vitro Accuracy Assessment of Electronic Apex Locator: RSUpex"., Journal of the Dental Association of Thailand., Volume 67 Number 2 April - June 2017., ISSN 0045-9917.

 

Albutt P., Pechprasarn S., Sawekwiharee S., Kuttiyawong A., Thonglor P. and Sareein T., "The Grain Structure of Nd Doped Y2NiMnO6 Ceramics Singtered at High Temperature"., Applied Mechanics and Materials., Vol. 879, pp 18-21., ISSN 1662-7482., Available online: http://www.scientific.net/AMM.879.18 (Accepted on 19 September 2017., Online on 01 March 2018).

 

Albutt P., Pechprasarn S., Sawekwiharee S., Kuttiyawong A., Thonglor P. and Sareein T., "Complete Phase Change of Y2NiMnO6 Ceramics Doped with TiO2 at High Temperature"., Applied Mechanics and Materials., Vol. 879, pp 47-50., ISSN 1662-7482., Available online: http://www.scientific.net/AMM.879.47 (Accepted on 19 September 2017., Online on 01 March 2018).

 

Pechprasarn S., Pimonsakonwong P., KuliKhandan P., Suvarnaphaet P., Pongruengkiat W., Suksan P. and Albutt P., "Compact Fluorescence Microscope for Smartphone and Tablet"., Applied Mechanics and Materials., Vol. 879, pp 222-226., ISSN 1662-7482., Available online: http://www.scientific.net/AMM.879.222 (Accepted on 19 September 2017., Online on 01 March 2018).

 

Pongruengkiat W., Pimonsakonwong., Jungpanich T., Ittipornnuson K., Pechprasarn S. and Albutt P., "Development of Low-Cost Abbe Refractometer"., Applied Mechanics and Materials., Vol. 879, pp 227-233., ISSN 1662-7482., Available online: http://www.scientific.net/AMM.879.222 (Accepted on 19 September 2017., Online on 01 March 2018).

 

Shen M., Learkthanakhachon S., Pechprasarn S., Zhang Y. and Somekh G. M., "Adjustable microscopic measurement of nanogap waveguide and plasmonic structures"., Applied Optics., Vol. 57., No. 13., pp 3453-3462., Available online: http://doi.org/10.1364/AO.57.003453 (Accepted on 27 March 2018., Published on 26 April 2018).

 

Chotikunnan P., Panomruttanarug B., Thongpance N., Sangworasil M., and Matsuura T., "An Application of Fuzzy Logic Reinforcement Iterative Learning Control to Balance a Wheelchair"., Internationnal Journal of Applied Biomedical Engineering., Vol.10., No.2., July - December 2017.

 

Pechprasarn S., Chow WK. T., and Somekh G. M., ""Application of confocal surface wave microscope to self-calibrated attenuation coefficient measurement by Goos-Hänchen phase shift modulation" for publication in Scientific Reports. (Accepted on 23 April 2018).

 

ศตายุ กิจมงคลไพศาล,. ศนิ บุญญกุล., ธงชัย กูบโคกกรวด., นันทพงศ์ ขำทอง., และณัฐพล ถนัดช่างแสง. "การศึกษาเส้นใยอิเล็คโตรสปันนาโนของพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตที่บรรจุสมุนไพรไทยชนิดน้ำมันไพล" Proceeding in RSU National Research Conference 2018.

 

Tanadchangsaeng N., Kitmongkolpaisarn S., Boonyagul S., and Koobkokkruad T., "Chemomechanical and Morphological Properties with Proliferation of Keratinocyte Cells of Electrospun Polydroxyalkanoate Fibers Incorporated with Essential Oil"., Polymers for Advanced Technologies, Wiley Periodicals. (Accepted on 4 May 2018, In Press).

 

Kaewgun T., Anupongongarch P., and Chatchawal K., "Design and Low Cost Construction of Neonatal Bilirubin Phototherapy Equipment"., RSU International Research Conference 2018., 4 May 2018., Thailand.

 

Yootho T., "The Design and Construction of Automatic Air Cervical Traction for Home Use"., RSU National Research Conference 2018.,
4 May 2018., Thailand.

 

Yootho T., Niambunjuea C., and Thaewnam J., "The Design and Construction of a Lift for Transferring ALS Patient between a Wheelchair and a Bed"., RSU National Research Conference 2018., 4 May 2018., Thailand.

 

Prinyakupt J., Peamsub J., and Kaewchua N., "A Study on the Design and Construction of Response Ability Measurement Device for Volleyball Athletes"., RSU National Research Conference 2018., 4 May 2018., Thailand.

 

อนุสิทธิบัตรเลขที่ 1603001078 "เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า"

 

อนุสิทธิบัตรเลขที่ 1403001579 "เครื่องทวนสอบวัดกำลังไฟฟ้าส่งออกของเครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้า"

 

อนุสิทธิบัตรเลขที่ 1403001669 "เครื่องดึงคออัตโนมัติด้วยลมสำหรับใช้ที่บ้าน"

 

อนุสิทธิบัตรเลขที่ 1603000191 "กระบวนการผลิตแผ่นแปะเส้นใยนาโนของพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตที่บรรจุน้ำมันกระเทียม"

 

N Tanadchangsaeng and S Boonyagul.,"Physical properties and morphology of electrospun composite fiber mats of polyhydroxyalkanoate containing nanoclay and tricalcium phosphate additives".,5th Global Conference on Polymer and Composite Materials (PCM 2018)

 

 

Publications 2016

T. Kaewgun, K.Yantapan, *P. Anupongongarch, Multi-function Electrical Safety Tester for Medical Equipment Application, BME HUST 2016. IEEE


P. Anupongongarch, T. Kaewgun,K.Roongprasert, Design and Construction of a Compact Model of Median Cubital Vein Transilluminator The 2016 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016), Luang Prabang, Laos, 7-9 Dec 2016

 

Komkrit Archawut, Watcharin Tangsuksant, *Pitak Thumwarin, Manas Sangworasil , Takenobu MatsuuraRealization of FIR System Characterizing Eye Movement based on Electrooculogram

 

S. Boonyagul, T. Eadsongkram and T. Keawgun, A Study on the Design and Construction of Electronic Apex Locator, BME HUST 2016. IEEE

 

Y. Pititeeraphab, P. Choitkunnan, N. Thongpance, K.Kullathum, Ch.Pintavirooj, Robot-arm Control System using LEAP Motion Controller, BME-Hust

 

Thanakorn Yootho*, Jaroonrut Prinyakupt, Design and Construction the Ankle Movement Machine for the Hemiplegia Patients,  The 2016 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016), Luang Prabang, Laos, 7-9 Dec 2016

 

Jaroonrut Prinyakupt*, Thanakorn Yootho, Multichannel Temperature Monitor on IoT,  The 2016 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016), Luang Prabang, Laos, 7-9 Dec 2016

 

P. Chotikunnan, S. khumlue, M. Sangworasil,T. Matsuura, C.Polpratom and B. Janoudom, The Application of Series Kalman Filter Based on Measurement Angle, The 2016 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016), Luang Prabang, Laos, 7-9 Dec 2016

 

Manas Sangworasil, Suejit Pechprasarn1,2, Supannee Learkthanakhachon2 and Kodchakorn Ittipornnuson1, Phitsini Suvarnaphaet. Investigation on feasibility of using surface plasmons resonance (SPR) sensor for ultrasonic detection a novel optical detection of ultrasonic waves, The 2016 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016), Luang Prabang, Laos, 7-9 Dec 2016

 

Nuntachai Thongpance, Suejit Pechprasarn,Kodchakorn Ittipornnuson, Prakaikan Kulikhandan, Pakapron Pimonsakonwong, Phimonkhae Suksan,
Jaruwan Chada, Phitsini Suvarnaphaet. Ergonomic add-on seat for wheelchair users. The 2016 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016), Luang Prabang, Laos, 7-9 Dec 2016

 

Suejit Pechprasarn, Lalida Kaewsonthaya, Kullasatree Thipla and
Kodchakorn Ittipornnuson, Phitsini Suvarnaphaet, Naphat Albutt*. Performance Characterization of Aspheric Polymer Lens Formed By Gravity and Surface Tension. BMEICON 2016

 

Tan, H.-M., Pechprasarn, S., Zhang, J., Pitter, M. C. & Somekh, M. G. 2016.  “High Resolution Quantitative Angle-Scanning Widefield Surface Plasmon Microscopy”. Scientific Reports 6, 20195, doi:10.1038/srep20195

 

Chow WK T, Pechprasarn S, Meng JK, and Somekh M. G., 2016 ,"Single shot embedded surface plasmon microscopy with vortex illumination,".  Opt. Express 24, 10797-10805

 

Pechprasarn S, Learkthanakhachon S., Zheng GG, Lei DY, Shen H and Somekh MG, “Grating coupled Otto configuration for Hybridized mode phonons excitation in the mid-infrared spectral range”. Opt. Express 24, 19517-19530 (2016)

 

Somekh M.G.,Pechprasarn S, Hong S, Chow WK, Meng JK, “New avenues for confocal surface plasmon microscopy”, Plasmonics in Biology and Medicine XIII, 15 - 16 February 2016, The Moscone Center San Francisco, California, United States

 

Pechprasarn S., Kawilo P., Somjaiprasert S., Suvarnaphaet P, Boonyagul S, Albutt N. and Somekh M.G. “A low cost Time-coded Confocal Microscope”, The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the green innovative society, The Sukosol, Bangkok, Thailand, 23-24 June 2016

 

Learkthanakhachon S, Pechprasarn S, Sangworasil M, , Albutt N. and Somekh M.G., “Theoretical Investigation of Surface Plasmon Resonance (SPR)-based Acoustic Sensor”, The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the green innovative society, The Sukosol, Bangkok, Thailand, 23-24 June 2016

 

Pechprasarn S., Chow WK, Ittipornnuson K, Albutt N. and Somekh M.G. “Confocal Surface Plasmon Embedded Interferometric Microscope : A Brief Review”, The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the green innovative society, The Sukosol, Bangkok, Thailand, 23-24 June 2016

 

Pechprasarn S,, Panlomso A,, Aiam-um A,, Suvarnaphaet P., Boonyagul S,, Albutt N.and Somekh M.G.”Rigorous coupled wave analysis for plasmonic nanoparticles”, The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the green innovative society, The Sukosol, Bangkok, Thailand, 23-24 June 2016

 

Chen W., Pechprasarn S. and Somekh M.G, “Back focal plane confocal ptychography”, The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the green innovative society, The Sukosol, Bangkok, Thailand, 23-24 June 2016

 

อนุสิทธิบัตรเครื่องดีฟริบบริลเลเตอร์

 

อนุสิทธิบัตรเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดไม่รุกล้ำแบบหนีบที่ติ่งหู

 

Piyamas Suapang, Wisarut Krissana, Prasong Tosranon. “A Web-based Integrated Medical Information System for Cholangiocarcinoma Screening and Periductal Fibrosis Ultrasound Image Processing”. The 5th IIAE International Conference on Industrial Application Engineering 2017 (ICIAE2017)

 

Wisarut Krissana, Prasong Tosranon Piyamas Suapang. “A Web-based Integrated Clinical Information System and Periductal Fibrosis Ultrasound Image Processing for Cholangiocarcinoma” INTERNATIONNAL JOURNAL OF APPLIED BIOMEDICAL ENGINEERING. Vol.9, No.1, 2016

 

S.Sriarunotai and S.Boonyagul. Ion Release from Fashion Orthodontic Brackets and Standardized Orthodontic Brackets in Artificial Saliva.  Bulletin of Health Science and Technology, 2016, 14 (2):40-46.

 

อนุสิทธิบัตรเรื่องกรรมวิธีการผลิตเลนส์ใกล้วัตถุของกล้องจุลทรรศน์ที่ผลิตด้วยกาวน้ำใสหรือโพลิเมอร์ใสขึ้นรูปเลนส์โดยใช้แรงโน้มถ่วงและแรงตึงผิวและเลนส์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว

 

Stayu Kitmongkolpaisal, Sani Boonyagul, Thongchai Koobkorkroad and Nutapol Tanadchangsaeng (2017). Morpholoigy of Keratinocytel (HaCaT) Cells on Electrospun . Nanofibers of Polyhydroxyalkanoate Biopolyester Conataing Zingiber Cassumunar (Plai Oil). RSU International Research Conference 2017. 28 April 2017, Thailand.

 

Anuchit Nirapai, Anantasak Wingkamhang, Ratchanee Saosuwan, Manas Sangworasil. Takenobu Batsuura and Nuntachai Thongpance.  (2017). A Case Study Developed PM Software Management System for Biomedical Equipment use in Srisawan Hospital. RSU International Research Conference 2017, 28 April 2017

 

Suejit Pechprasarn, Putharapong Pornputtarat and Phitsini Suwarnaphet. (2017). Novel Low-Cost Portable Digital Laryngoscope. RSU International Research Conference 2017, 28 April 2017

 

Rawiphon Chotikunnan, Phichitphon Chotikunnan, Tasawan Puttasakul,Manas Sangworasil, Takenobu Matsuura and Nuntachai Thongpance. A Novel Technique for 3D Printerto Create Organ 3D Model from Dicom File. RSU International Research Conference 2017, 28 April 2017

 

T.Puttasakul, K.Archawui, T.Matsuura. Electrooculogram Identification from Eye Movement Based on FIR System.The 2016 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016), Luang Prabang, Laos, 7-9 Dec 2016

 

ทัศวรรณ พุทธสกุลม กมลรัตน์ ปัตถานัง และมนัส สังวรศิลป์. (2016) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่รุกล้ำโดยใช้วิธีออสซิลโลเมตริก. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8

 

ยุทธนา ปิติธีรภาพม นันทชัย ทองแป้นและชุตินันท์ เสาเงิน. (2016). การออกแบบและสร้างระบบแฮปติกส์เพื่อควบคุมแขนกล. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9

 

Yuthana Pititeeraphab, Tatsawan Jusing, Pichiphon Chotikununan, Nuntachai Thongpance, Wanichsara Lekdee and Atimon Teerasoradech.(2016). The Effect of Average Filter for Complementary Filter and Kalman Filter Based on Measurement Angle.  The 2016 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016), Luang Prabang, Laos,

 

Thanakorn Yootho. (2017). Design and Construction of the Dental Scaler in Oral Cavity with Ultrasonic Wave. RSU National Research Conference 2017.7-9 Dec 2016

 

Thanakorn Yootho. (2017). Design and Construction of Electrical Isolation Circuit for 3 Leads ECG Measurement. RSU National Research Conference 2017.

 

Suejit Pechprasarn, Sangwoei Sawekwiharee, Anchana Kuttiyawong and Naphat Albutt*. Adsorption of Pb(II) from Solution by Mangosteen Peel Charcoal Powder. BMEICON 2016.

 

Suejit Pechprasarn, Naphat Albutt*, Pattaraporn Damkoengsuntorn and Thanapong Sareein. The Giant Dielectric Constant of Y2NiMnO6 Ceramics for DC Bias. BMEICON 2016.

 

Suejit Pechprasarn, Naphat Albutt*, Phimonkhae Chobdee and Thanapong Sareein. Studies of Dielectric Permittivity of Y2NiMnO6 Ceramics for DC Bias at Various Temperatures. BMEICON 2016.

 

Suejit Pechprasarn, Naphat Albutt* and Thanapong Sareein. Influence of Currents and Electric Fields in YNMO Ceramics. BMEICON 2016.

 

Suejit Pechprasarn, Naphat Albutt*, Rukchanok Wannasuk and Thanapong Sareein.Electrical Impedance Properties of Y2NiMnO6 Ceramics for DC Bias at Atmosphere. BMEICON 2016.

 

Suejit Pechprasarn and Naphat Albutt*. Predicting the UV Spectrum of Oligodeoxynucleotide by 2D-Matlab. BMEICON 2016.