วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต


รายละเอียด: ห้องวิจัยเครื่องมือแพทย์เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์  การพัฒนาเทคโนโลยีและ/หรือนวัตกรรม

ทีมงานวิจัย:  1. รศ. นันทชัย  ทองแป้น                                อีเมล์: nuntachai.t@rsu.ac.th
                    2. อ.ธวัช  แก้วกัณฑ์                                     อีเมล์: thawat.k@rsu.ac.th
                    3. ผศ.ธนกร  อยู่โต                                       อีเมล์: thanakorn2f@hotmail.com
                    4. ดร.จรูญรัตน์ ปริญญคุปต์                             อีเมล์: jaroonrut.p@rsu.ac.th
                    5. รศ.ปรียา  อนุพงษ์องอาจ                            อีเมล์: preya.a@rsu.ac.th
                    6. อ.อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง                            อีเมล์: anantasak.w@rsu.ac.th

ขอบเขตงานวิจัย:


1. วิจัยและพัฒนาต้นแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ ประเภทต่างๆดังนี้


1.1 เครื่องมือแพทย์เพื่อ การตรวจวินิจฉัย การป้องกัน การติดตามเฝ้าระวัง ทางการแพทย์

1.2 เครื่องมือแพทย์เพื่อ การบรรเทา หรือรักษาทางการแพทย์ การประคับประคองหรือช่วยชีวิตมนุษย์

1.3 เครื่องมือแพทย์เพื่อ การทดแทน ดัดแปลง พยุง ค้ำหรือจุนด้านกายวิภาคหรือกระบวนการทางสรีระของ ร่างกายมนุษย์

1.4 เครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

1.5 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

1.6 เครื่องมือสำหรับใช้ในการสอบเทียบหรือทวนสอบ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์