คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ทีมงานวิจัย:  1. รศ. นันทชัย  ทองแป้น                                อีเมล์: nuntachai.t@rsu.ac.th
                    2. อ.ธวัช  แก้วกัณฑ์                                     อีเมล์: thawat.k@rsu.ac.th
                    3. ผศ.ธนกร  อยู่โต                                       อีเมล์: thanakorn2f@hotmail.com
                    4. ดร.จรูญรัตน์ ปริญญคุปต์                             อีเมล์: jaroonrut.p@rsu.ac.th
                    5. รศ.ปรียา  อนุพงษ์องอาจ                            อีเมล์: preya.a@rsu.ac.th
                    6. อ.อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง                            อีเมล์: anantasak.w@rsu.ac.th


ขอบเขตงานวิจัย:


1. วิจัยและพัฒนาต้นแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ ประเภทต่างๆดังนี้


1.1  เครื่องมือแพทย์เพื่อ การตรวจวินิจฉัย การป้องกัน การติดตามเฝ้าระวัง ทางการแพทย์
1.2 เครื่องมือแพทย์เพื่อ การบรรเทา หรือรักษาทางการแพทย์ การประคับประคองหรือช่วยชีวิตมนุษย์
1.3 เครื่องมือแพทย์เพื่อ การทดแทน ดัดแปลง พยุง ค้ำหรือจุนด้านกายวิภาคหรือกระบวนการทางสรีระของร่างกายมนุษย์
1.4 เครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
1.5 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
1.6 เครื่องมือสำหรับใช้ในการสอบเทียบหรือทวนสอบ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์

2. งานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมคลินิก

ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ/หรือนวัตกรรมต้นแบบสำหรับใช้ในการจัดการงานทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ งานทางด้านมาตรฐานคุณภาพของงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งการประเมินเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพ โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้

2.1 งานวิจัยทางด้านมาตรฐานคุณภาพทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
2.2 งานวิจัยทางด้าน การจัดการงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
2.3 งานวิจัยทางด้านการประเมินเทคโนโลยีทางการดูแลรักษาสุขภาพ

 

 

 

    เป็นห้องวิจัยที่มีการนำความรู้ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์มาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลซึ่งศาสตร์ที่ต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันกับสหวิชาชีพในด้านต่างๆ เช่น แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล โดยห้องวิจัยวิศวกรคลินิกมีหน้าที่ ดำเนินการพัฒนาและวิจัยระบบบริหารจัดการมาตรฐานบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ เช่น ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยและการรักษา ในบางครั้งวิศวกรคลินิกทำหน้าที่ในการตรวจสอบประเมินเทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ก่อนการจัดซื้อ ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับแพทย์ การให้ความช่วยเหลือในด้านการวิเคราะห์และการเจรจาข้อตกลงของการบริการจากบริษัท นอกจากนั้นวิศวกรคลินิกยังสามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการในการปฏิบัติงานทางการแพทย์

 

 

ชื่ออาจารย์ประจำห้องวิจัย
1.อาจารย์อนันตศักดิ์  วงศ์กำแหง  โทร 0872879202, Email: anantasak_09@hotmail.com
2.อาจารย์กิตติพันธ์  รุ่งประเสริฐ