วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทำไมต้องเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์

สืบเนื่องจากข้อมูลจากผลงานงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในทุกระดับ ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ข้อมูลจากนโยบายของทุกรัฐบาลในทุกมิติ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์  บุคลากรทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์  การขยายตัวของความต้องการเครื่องมือและเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี  นโยบายรัฐบาลที่จะยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งเอเซีย (Medical Hub of Asia) ความต้องการพัฒนาให้กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้มีศักยภาพในการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูงเพื่อทดแทนการนำเข้าได้ และ/หรือมีการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเป็นบันไดก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในอนาคต รวมทั้งความต้องการของประเทศที่ต้องการก้าวผ่านกับดักของประเทศที่ถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) จึงต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยแนวทางหนึ่งก็คือต้องมีระบบการศึกษาที่ใกล้ชิดภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ต้องมีวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติเป็นอย่างดี ดังนั้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือ หลักสูตรปริญญาตรีปฎิบัติการที่ได้ทำการปรับปรุงขึ้นนี้จะมีส่วนร่วมในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการที่จะมุ่งยกระดับฐานความรู้ของบัณฑิตให้เป็นนักคิด นักวิจัยคุณภาพระดับสากล ที่สามารถคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยตัวเองสามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มทางปัญญาได้เอง มีความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและในการปฏิบัติงานได้อย่างตรงกรณี

 

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายและความต้องการดังกล่าวของประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ทำการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  ที่เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือ หลักสูตรปริญญาตรีปฎิบัติการขึ้นโดยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ มีคุณธรรมและ มีความสามารถในวิชาชีพเฉพาะทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่มุ่งให้เป็นนักคิด นักวิจัยคุณภาพระดับสากล ที่สามารถคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยตัวเองสามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มทางปัญญาได้เอง สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งในระดับชาติ ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ ได้ เป็นอย่างดีตลอดจนมีจิตสำนึกที่จะสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติ

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่มีคุณธรรมและมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้


1. เป็นวิศวกรชีวการแพทย์ที่สามารถประมวลสารสนเทศ ระดมความคิดรอบด้านจากมุมมองที่แตกต่างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และแนวทางสังคมธรรมมาธิปไตยที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นใหญ่และถือความถูกต้องเป็นหลักของเพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและสังคมที่เป็นพลวัตในด้านต่างๆอย่างรวดเร็วของศตวรรษที่ 21อย่างเต็มรูปแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ ความมั่นใจและความรับผิดชอบ
2. เป็นวิศวกรชีวการแพทย์ที่มีทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ มีทักษะในด้านการสื่อสารและทักษะในด้านการทำงานร่วมกับกับบุคลากรสาขาอื่นๆได้เป็นอย่างดี
3. เป็นวิศวกรชีวการแพทย์ที่มีระดับคุณภาพสูง (High Quality Level workforce) ทางด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ (Smart Healthcare Devices and Technology) ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณหรือจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของ (Self of Belonging) สามารถทำงานในฐานะเป็นผู้ร่วมงาน เป็นหัวหน้างานและ/หรือเป็นผู้ประกอบการ ทั้งในส่วนของ Pre Market Marketing และ Post Market ได้เป็นอย่างดี
4. เป็นวิศวกรชีวการแพทย์สากลที่สามารถทำงานได้ในทุกประเทศ
5. สามารถประยุกต์ใช้คุณค่าของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง