คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ตัวอย่างอาชีพของผู้จบการศึกษา

  1. ตำแหน่งนักอุปกรณ์หรือวิศวกรการแพทย์ประจำ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ศูนย์เครื่องมือขององค์กรต่างๆ จัดหา คัดเลือก ควบคุมคุณภาพ ดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซม สอบเทียบ และประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์ชีวการแพทย์ รวมทั้งงานทางด้านวิศวกรรมโรงพยาบาลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเลือกใช้เทคโนโลยี ที่จำเป็น และได้อย่าง เหมาะสม
  2. ตำแหน่งวิศวกร ประจำบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์ ออกแบบ วิจัย พัฒนา ดูแลการผลิต ควบคุมคุณภาพการผลิตอุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ของบริษัท
  3. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือแพทย์ ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับจัดหา คัดเลือก ควบคุมคุณภาพ ดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซม สอบเทียบ และประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์ชีวการแพทย์ รวมทั้งงานทางด้านวิศวกรรมโรงพยาบาลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเลือกใช้เทคโนโลยี ที่จำเป็น และได้อย่าง เหมาะสม
  4. วิศวกรบริการ ดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซม สอบเทียบ และการประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์ชีวการแพทย์
  5. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริหารจัดการเกี่ยวกับ การตลาด ผลิตภัณฑ์ การจำหน่าย การบริการหลังการขาย อุปกรณ์การแพทย์
  6. ผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ แนะนำและสาธิต เกี่ยวกับสมรรถนะของอุปกรณ์การแพทย์ จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ อำนวยความสะดวกบริการหลังการขาย
แนวทางศึกษาต่อ  ศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาใกล้เคียงในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อเป็นอาจารย์หรือนักวิชาการทางด้านนี้ในโอกาสต่อไป