คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

โครงสร้างหลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตร 4 ปี
  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
143
  หน่วยกิต
  1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30
  หน่วยกิต
 

1.2  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      

107
  หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาชีพ
35
  หน่วยกิต
    กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
72
  หน่วยกิต
  1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
  หน่วยกิต