วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทีมงานวิจัย: 

 

หัวหน้าห้องวิจัย   : ผศ.ดร. ณัฐพล ถนัดช่างแสง
ตำแหน่ง             : ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
อีเมล                  : Nuttapol.t@rsu.ac.th
เบอร์ติดต่อ          : โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1484

 

 

 

อาจารย์ประจำห้องวิจัย : ผศ.ดร.ศนิ บุญญกุล 
ตำแหน่ง                     : รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
                                    และผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
อีเมล                          : Sani@rsu.ac.th
เบอร์ติดต่อ                  : โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1484


ขอบเขตงานวิจัย:

  1. พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs) (Biodegradable Polymer;  Poly Hydroxy Alkanoate; PHAs)
  2. การประยุกต์ใช้ PHAs สำหรับงานทางชีวการแพทย์ (PHAs in Biomedical Applications)
  3. การทดสอบสมบัติความเข้ากันได้ของวัสดุชีวการแพทย์ในระดับห้องปฏิบัติการ (Biocompatibility Tests of Biomaterials; in Vitro)
  4. การขึ้นรูปเส้นใยนาโนด้วยเทคนิกอิเล็กโตรสปินนิ่ง ( Nano Fibers Fabrication by Electrospining Technique)