คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ทีมงานวิจัย:  1. ดร.ศนิ บุญญกุล                                      อีเมล์: sani@rsu.ac.th
                   2. ดร. ณัฐพล ถนัดช่างแสง                            อีเมล์: Nuttapol.t@rsu.ac.th

 


ขอบเขตงานวิจัย:

  1. พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs) (Biodegradable Polymer;  Poly Hydroxy Alkanoate; PHAs)
  2. การประยุกต์ใช้ PHAs สำหรับงานทางชีวการแพทย์ (PHAs in Biomedical Applications)
  3. การทดสอบสมบัติความเข้ากันได้ของวัสดุชีวการแพทย์ในระดับห้องปฏิบัติการ (Biocompatibility Tests of Biomaterials; in Vitro)
  4. การขึ้นรูปเส้นใยนาโนด้วยเทคนิกอิเล็กโตรสปินนิ่ง ( Nano Fibers Fabrication by Electrospining Technique)