วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทีมงานวิจัย

 

หัวหน้าห้องวิจัย   : อ.อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง
ตำแหน่ง             : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปมเพาะผู้ประกอบการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
อีเมล                  : Anantasak.w@rsu.ac.th
เบอร์ติดต่อ          : 0-2997-2200-30 ต่อ 1506

 

 

    วิศวกรรมคลินิกเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ/หรือนวัตกรรมสำหรับใช้ในการจัดการงานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ งานทางด้านมาตรฐานคุณภาพของงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งการประเมินเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพ ในลักษณะต่างๆ


ขอบเขตงานวิจัย:

1. งานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมคลินิก

ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ/หรือนวัตกรรมต้นแบบสำหรับใช้ในการจัดการงานทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ งานทางด้านมาตรฐานคุณภาพของงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งการประเมินเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพ โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้

1.1 งานวิจัยทางด้านมาตรฐานคุณภาพทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
1.2 งานวิจัยทางด้าน การจัดการงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
1.3 งานวิจัยทางด้านการประเมินเทคโนโลยีทางการดูแลรักษาสุขภาพ

 

 

 

    เป็นห้องวิจัยที่มีการนำความรู้ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์มาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลซึ่งศาสตร์ที่ต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันกับสหวิชาชีพในด้านต่างๆ เช่น แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล โดยห้องวิจัยวิศวกรคลินิกมีหน้าที่ ดำเนินการพัฒนาและวิจัยระบบบริหารจัดการมาตรฐานบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ เช่น ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยและการรักษา ในบางครั้งวิศวกรคลินิกทำหน้าที่ในการตรวจสอบประเมินเทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ก่อนการจัดซื้อ ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับแพทย์ การให้ความช่วยเหลือในด้านการวิเคราะห์และการเจรจาข้อตกลงของการบริการจากบริษัท นอกจากนั้นวิศวกรคลินิกยังสามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการในการปฏิบัติงานทางการแพทย์