คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 ปรัชญา (Philosophy) 

นวัตกรรม จิตวิญญาณผู้ประกอบการ และ ความเป็นสากล ชนะทุกสิ่ง และนำมาซึ่งความสำเร็จ

 ปณิธาน (Pledge)
มุ่งผลิตวิศวกรชีวการแพทย์สากลที่มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพื่อเติมเต็มระบบการดูแลรักษาสุขภาพให้กับสังคม
 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
ก้าวสู่ “คณะแห่งนวัตกรรมและจิตวิญญาณผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อสังคมของอาเซียน
 
 พันธกิจ (Mission)
  1. พัฒนาระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับภาคผู้ประกอบจริงมีความยืดหยุ่น และมีคุณภาพสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  2. พัฒนาระบบและกระบวนการเรียนการสอนบนพื้นฐานของประสบการณ์ภาคปฏิบัติจริงที่สอดคล้องกับภาคผู้ประกอบจริงเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต
  3. ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม
  4. สร้างสังคมและบรรยากาศภายในคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้เป็นคณะแห่งความเป็นนวัตกรรมและผู้ประกอบการ ” โดยการผสมผสาน องค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้ากับวิชาชีพ
  5. สร้างวัฒนธรรมให้คณะเป็นสังคมของคนดี คนเก่ง มีความสุข อบอุ่นและทำให้บุคลากรรู้สึกผูกพันและร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์