คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต


 

    เป็นห้องวิจัยที่มีการนำความรู้ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์มาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลซึ่งศาสตร์ที่ต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันกับสหวิชาชีพในด้านต่างๆ เช่น แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล โดยห้องวิจัยวิศวกรคลินิกมีหน้าที่ ดำเนินการพัฒนาและวิจัยระบบบริหารจัดการมาตรฐานบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ เช่น ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยและการรักษา ในบางครั้งวิศวกรคลินิกทำหน้าที่ในการตรวจสอบประเมินเทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ก่อนการจัดซื้อ ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับแพทย์ การให้ความช่วยเหลือในด้านการวิเคราะห์และการเจรจาข้อตกลงของการบริการจากบริษัท นอกจากนั้นวิศวกรคลินิกยังสามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการในการปฏิบัติงานทางการแพทย์

 

 

ชื่ออาจารย์ประจำห้องวิจัย
1.อาจารย์อนันตศักดิ์  วงศ์กำแหง  โทร 0872879202, Email: anantasak_09@hotmail.com
2.อาจารย์กิตติพันธ์  รุ่งประเสริฐ