คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทำไมต้องเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์

สืบเนื่องจากข้อมูลจากผลงานงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในทุกระดับ ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ข้อมูลจากนโยบายของทุกรัฐบาลในทุกมิติ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์  บุคลากรทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์  การขยายตัวของความต้องการเครื่องมือและเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี  นโยบายรัฐบาลที่จะยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งเอเซีย (Medical Hub of Asia) ความต้องการพัฒนาให้กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้มีศักยภาพในการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูงเพื่อทดแทนการนำเข้าได้ และ/หรือมีการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเป็นบันไดก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในอนาคต รวมทั้งความต้องการของประเทศที่ต้องการก้าวผ่านกับดักของประเทศที่ถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) จึงต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยแนวทางหนึ่งก็คือต้องมีระบบการศึกษาที่ใกล้ชิดภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ต้องมีวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติเป็นอย่างดี ดังนั้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือ หลักสูตรปริญญาตรีปฎิบัติการที่ได้ทำการปรับปรุงขึ้นนี้จะมีส่วนร่วมในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการที่จะมุ่งยกระดับฐานความรู้ของบัณฑิตให้เป็นนักคิด นักวิจัยคุณภาพระดับสากล ที่สามารถคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยตัวเองสามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มทางปัญญาได้เอง มีความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและในการปฏิบัติงานได้อย่างตรงกรณี

 

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายและความต้องการดังกล่าวของประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ทำการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  ที่เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือ หลักสูตรปริญญาตรีปฎิบัติการขึ้นโดยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ มีคุณธรรมและ มีความสามารถในวิชาชีพเฉพาะทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่มุ่งให้เป็นนักคิด นักวิจัยคุณภาพระดับสากล ที่สามารถคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยตัวเองสามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มทางปัญญาได้เอง สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งในระดับชาติ ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ ได้ เป็นอย่างดีตลอดจนมีจิตสำนึกที่จะสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติ

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการที่มีคุณธรรมและมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้
  1. มีทักษะพื้นฐาน ในการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมชีการแพทย์ เพื่อประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพด้วยตนเองทางด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้ 
  2. เข้าใจหลักของงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ ทางด้านวิจัยและพัฒนา การผลิต หรือ ควบคุมคุณภาพ ขององค์การของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการทางด้านผลิตเครื่องมือแพทย์ 
  3. การดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซม ดัดแปลงเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ชีวการแพทย์ งานทางด้านวิศวกรรมโรงพยาบาลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นได้อย่างเหมาะสม
  4. บริหารจัดการเกี่ยวกับ การจัดซื้อ การจัดหา การใช้งานรวมทั้งการจำหน่าย และ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
  5. ศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  6. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากลและความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ