คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดการรับสมัคร

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • (1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (ไม่สวมชุดครุย)                (2) สำเนาใบปริญญาบัตร                     (3) Transcript
 • (4) สำเนาทะเบียนบ้าน                                   (5) สำเนาบัตรประชาชน                     (6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ

สถานที่รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

 • บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร  มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก (จ-ศ 08.30-16.30) โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005
 • ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00) โทร. 0-2617-5858
 • Download ใบสมัครได้ที่  http://grad.rsu.ac.th/adMisssion.aspx
 • สมัครออนไลน์ ได้ที่ www.rsu.ac.th/gradadmission

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รับผู้จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • วิศวกรรมสารสนเทศ หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอุปกรณ์การแพทย์ หรือมีคุณสมบัติตามความเห็นชอบของหลักสูตร
 • ระบบการศึกษา

  • ระบบทวิภาค
  • หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 41 หน่วยกิต
  • การศึกษา แผน ก2. ทำวิทยานิพนธ์  (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
  • เรียน      วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา  17.00 - 21.00  น.   หรือ

                          วันเสาร์ – อาทิตย์   เวลา 09.00 - 17.00 น.         

                          ณ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  การสอบคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์                                ทางหลักสูตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังสมัครเรียน

  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ                199,500 บาท  (4 ภาคการศึกษา)                      

  • ค่าสมัครสอบ                                         500 บาท
  • ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ                       3,500 บาท
  • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ                    14,000 บาท

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมโดยได้ที่   http://grad.rsu.ac.th/mainProgram.aspx

  • ผู้อำนวยการหลักสูตร                         ดร.ศนิ บุญกุล         โทร 0-2997-2222 ต่อ 5051 มือถือ 081-6343638

                                                                                                       e-mail: sani@rsu.ac.th                    

  • สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต   โทร 0-2997-2222 ต่อ 1428 จันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.
  • http://grad.rsu.ac.th                                    e-mail : grad@rsu.ac.th