คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ตารางสอนเทอม S/2560
- ชั้นปีที่ 1
- ชั้นปีที่ 2 (หรือเลือกลงรายวิชานอกคณะ ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาวางแผน)
- ชั้นปีที่ 3 (PA) / ชั้นปีที่ 3 (PB)
- ชั้นปีที่ 4 (ปกติ) / ชั้นปีที่ 4 (สหกิจ)
-----------------------------------------------------------------------------------------