วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทีมงานวิจัย:

 

หัวหน้าห้องวิจัย   : อ.อนุชิต นิรภัย
ตำแหน่ง             : ผู้ช่วยคณบดี
อีเมล                  : Anuchit.ni@rsu.ac.th
เบอร์ติดต่อ          : โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1519

 

 

 

อาจารย์ประจำห้องวิจัย : อ.รัชนี  เสาร์สุวรรณ์
ตำแหน่ง                     : เลขานุการคณะ
อีเมล                          : Ratchanee.sa@rsu.ac.th
เบอร์ติดต่อ                  : 0-2997-2200-30 ต่อ 1428ขอบเขตงานวิจัย:

ทำงานวิจัยที่เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยูกต์ใช้ทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยมีงานวิจัยดังต่อไปนี้

1. งานวิจัยทางด้านการพัฒนาและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการทางด้านการแพทย์

2. งานวิจัยทางด้านการพัฒนาและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจและวางแผนการทำงานในด้านต่างๆ
ทางเครื่องมือแพทย์

3. งานวิจัยทางด้านพัฒนาและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการมาตรฐาน

4. งานวิจัยทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์