วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ทีมงานวิจัย:   1. อาจารย์อนุชิต นิรภัย                                 อีเมล์: anuchit.ni@rsu.ac.th
                    2. อาจารย์รัชนี เสาร์สุวรรณ์                            อีเมล์: ratchanee.sa@rsu.ac.th


ขอบเขตงานวิจัย:

ทำงานวิจัยที่เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยูกต์ใช้ทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยมีงานวิจัยดังต่อไปนี้

1. งานวิจัยทางด้านการพัฒนาและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการทางด้านการแพทย์

2. งานวิจัยทางด้านการพัฒนาและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจและวางแผนการทำงานในด้านต่างๆ
ทางเครื่องมือแพทย์

3. งานวิจัยทางด้านพัฒนาและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการมาตรฐาน

4. งานวิจัยทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์