คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "AI กับเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในยุค 4.0"
โดย รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ จาก University of Southern Denmark
Visiting Prof. คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต
ณ ห้อง 6-200