คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอแสดงความยินดี....กับอาจารย์คณะวิศวกรรมชีวการแพย์ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัล Rangsit Innovative Start up จากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยรางวัลที่ได้รับนั้นประกอบไปด้วย 1)การออกแบบและสร้างระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ โดย ผศ.ยุทธนา ปิติธีรภาพ และ 2) ชุดทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับสร้างเลนส์กล้องจุลทรรศน์บนโทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ตด้วยโพลีเมอร์เหลว โดย ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน

งานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 301B อาคารอุไรรัตน์ โดยที่ รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ พร้อมด้วย คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่