วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ทีมงานวิจัย:   1. ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน                           อีเมล์: suejit.p@rsu.ac.thh
                 


ขอบเขตงานวิจัย:

 

ห้องปฎิบัติการวิจัยชีวฟิสิกส์ และ ทัศนศาสตร์การแพทย์

การเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านจุลทรรศนศาสตร์ ไบโอเซนเซอร์ รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาวัสดุชีวภาพ ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายและกว้างขวางทัดเทียมนานาประเทศ ทั้งที่จริงแล้ว งานวิจัยทางจุลทรรศนศาสตร์ และ ไบโอเซนเซอร์นั้นเป็นหัวข้อวิจัยที่มีผลกระทบอย่างกว้างในวงกว้างทั้งทางด้านวิชาการ การนำไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรม และ ทางคลินิก เช่น งานวิจัยและพัฒนากล้องจุลทรรศน์ในรูปแบบต่างๆ ได้รับรางวัลโนเบลในด้านเคมี และ ฟิสิกส์ ในปี 1925 1953 1986 และ 2014 ในปัจจุบันทางการแพทย์เองก็ได้นำกล้องจุลทรรศน์ไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค ทำการผ่าตัดให้เกิดแผลขนาดเล็กด้วยกล้องนำทาง การรักษามะเร็งโดยฉายแสงเฉพาะที่ เป็นต้น ดังนั้นทางคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยจุลทรรศนศาสตร์ ไบโอเซนเซอร์ และวัสดุชีวภาพ ขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์วิจัยหลักในการวิจัย พัฒนา สร้าง นวัตกรรมทางจุลทรรศนศาสตร์ ไบโอเซนเซอร์ และวัสดุชีวภาพ และองค์ความรู้ใหม่ของประเทศไทย รวมไปถึงการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้มีการค้นคว้าวิจัยในด้านนี้ที่ทัดเทียมนานาประเทศ และ เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานและซ่อมบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์รูปแบบต่างๆตามโรงพยาบาลได้ สอดคล้องกับความต้องที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นและส่งเสริมด้านการวิจัย และ เพื่อผลิตวิศวกรชีวการแพทย์ที่มีความสามารถทัดเทียมมาตรฐานสากล

 

 

ชื่ออาจารย์ประจำห้องวิจัย

 

หัวหน้าห้องวิจัย     :  ดร. สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน
     ตำแหน่ง         :  รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์
                            คณะวิศวกรรชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
     E-mail           : suejit.p@rsu.ac.th

        เบอร์ติดต่อ  :       092-790-5791