วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทีมงานวิจัย:  

 

หัวหน้าห้องวิจัย   : ผศ.ยุทธนา ปิติธีรภาพ 
ตำแหน่ง             : หัวหน้าห้องวิจัย ROSLAB
อีเมล                  : Yutthana.p@rsu.ac.th
เบอร์ติดต่อ          : 0-2997-2200-30 ต่อ 1504

 

 

 

หัวหน้าห้องวิจัย           : ว่าที่ร้อยตรีพิชิตพล โชติกุลนันทน์
ตำแหน่ง                     : หัวหน้าห้องวิจัย COSMEDLAB
อีเมล                          : phichitphon.c@rsu.ac.th
เบอร์ติดต่อ                  : 0-2997-2200-30 ต่อ 1428


ขอบเขตงานวิจัย:

 

มุ่งเน้นศึกษา วิจัย พัฒนา หุ่นยนต์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยในการรักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วยแบบครบวงจร โดยใช้โปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในการออกแบบและจำลองการทำงาน สร้างเครื่องต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยี Rapid prototyping และพัฒนาใช้ผลิต หรือขึ้นรูปชิ้นงานที่มีมาตรฐานสูงขึ้นด้วยเครื่อง CNC (Computer Numerical Control)  วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Haptic technology เทคโนโลยีการป้อนกลับเพื่อให้รู้สึกถึงการสัมผัส เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการใช้งานในทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย การผ่าตัดทางไกล เป็นต้น

 

ผลงานวิจัย

 

การออกแบบและสร้างระบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

 

 

การออกแบบและสร้างระบบควบคุมแขนกลโดยใช้การตรวจจับภาพเสมือนจริง 3 มิติ

 

การออกแบบและสร้างเครื่องนวดผ่าเท้าโดยใช้ระบบแฮปติกส์