วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ทีมงานวิจัย:   1. ผศ.ยุทธนา ปิติธีรภาพ                              อีเมล์: yutthana.p@rsu.ac.th
                    2. ว่าที่ร้อยตรีพิชิตพล โชติกุลนันทน์                อีเมล์: phichitphon.c@rsu.ac.th

 

ขอบเขตงานวิจัย:

 

มุ่งเน้นศึกษา วิจัย พัฒนา หุ่นยนต์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยในการรักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วยแบบครบวงจร โดยใช้โปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในการออกแบบและจำลองการทำงาน สร้างเครื่องต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยี Rapid prototyping และพัฒนาใช้ผลิต หรือขึ้นรูปชิ้นงานที่มีมาตรฐานสูงขึ้นด้วยเครื่อง CNC (Computer Numerical Control)  วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Haptic technology เทคโนโลยีการป้อนกลับเพื่อให้รู้สึกถึงการสัมผัส เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการใช้งานในทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย การผ่าตัดทางไกล เป็นต้น

 

ผลงานวิจัย

 

การออกแบบและสร้างระบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

 

 

การออกแบบและสร้างระบบควบคุมแขนกลโดยใช้การตรวจจับภาพเสมือนจริง 3 มิติ

 

การออกแบบและสร้างเครื่องนวดผ่าเท้าโดยใช้ระบบแฮปติกส์