วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วัทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก  ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
 
โทรศัพท์ 0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506  
 
โทรสาร 0-2997-2200 ต่อ 1408