วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นักศึกษาคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ลงทะเบียนเรียน วิชา P2A (Passage to ASEAN) เป็นการเรียนโดยการลงมือปฏิบัติจริง โดยการทัศนศึกษาประเทศย่านASEAN ตามแผนที่วางไว้โดยผู้เรียน โดยมีคณาจารย์เป็น COACH