วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับนักศีกษาและอาจารย์
นาย สุริยา ทองวรรณ 
นางสาว นฤมล อินทพุก 
นางสาว พูนชนก กระมุท และ 
นางสาว โชติรส ชวโรกร
ภายใต้การควบคุมของ ว่าที่ร้อยตรีพิชิตพล โชติกุลนันทน์ อ.ที่ปรึกษาโครงงาน
ที่ได้รางวัล จำนวน 3 รางวัล จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
ภายใต้ชื่อผลงาน “เก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าที่สามารถเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง”
1.รางวัลเหรียญทอง ระดับคะแนนรวมของผลงาน
2.รางวัลผลงานนวัตกรรม ระดับดีเงินรางวัล 10000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร
3.รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับดีเงินรางวัล 10000 บาทพร้อมโล่ และใบประกาศนียบัตร
ในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561" วันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2561 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)