วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่​ 14​ มิถุนายน 2561 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2 ฝ่าย ระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กับ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อประสานความร่วมมือพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี