วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ภาคกลางเพื่อรองรับการเป็น Medical Hub ของประเทศ ณ.มหาวิทยาลัยรังสิต