วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 รับการตรวจ QA ระดับหลักสูตร โดยปีนี้มี รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจQAของหลักสูตร วิศวกรรมชีวการแพทย์ระดับป.ตรี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.15 ระดับดีมาก พร้อมได้ข้อเสนอแนะดีๆจาก รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล ประธานคณะกรรมการตรวจQAของหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ในปีนี้