วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในนามของบุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขออวยพรปีใหม่แด่ ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต และศิษย์เก่า BMI/BME RSU ทุกท่าน