วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้จัดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานของสมรรถนะวิศวกรชีวการแพทย์ระดับ 4 โดยใช้ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต เป็นสถานที่สอบ ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการสอบเพื่อรับรองความสามารถของวิศวกรชีวการแพทย์ของประเทศไทย