วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้จัดสัมมนาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์