วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ทางวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ยินดีอย่างยิ่งที่ทาง โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เข้ามาศึกษาแรกเปลี่ยนแนวทางการเรียนรู้เยาวชนไทยให้รู้จัก วิศวกรดูแลเครื่องมือแพทย์มากยิ่งขึ้น ในยุคเยาวน์ชนไทย 4.0