วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 ทีม R&D บริษัท SCG เข้าพบเพื่อพูดคุย ปรีกษาหารือและเยี่ยมชมห้องวิจัยและผลงานวิจัยของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อร่วมมือกันผลิตในเชิงพาณิชย์