วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ครั้งที่ 4 (BME-RSU Innovation 2019) ณ ห้อง 11-101 อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น1 มหาวิทยาลัยรังสิต