วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กุลสตรี ทิพย์หล้า และน.ส. กนกภรณ์ ชัชวาลย์ นักศึกษาชั้นปีที่4 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เหรียญเงิน จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)