วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์จัดงานประเพณีสงกรานต์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย