วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้จัดค่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์สู่ชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 10 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ