วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้เดินทางไปฝึกงานระยะสั้นที่ Tokai Hospital ประเทศญี่ปุ่น