วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 นักศึกษาและคณาจารย์วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ BMEiCON 2018 จังหวัดเชียงใหม่