วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรินทรอร ศรีอัคราช และนางสาวยลดา สุประภา นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับทุนการศึกษา ศ.นพ.ดร.ชูศักดิ์ เวชแพศย์ จากสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย