วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

13 December 2018 Welcome the Honored Guest; Dean,Faculty of Health Science, Tokai Hospital University,Japan.