วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 ประมวลภาพรับปริญญา 2561