วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี พิชิตพล โชติกุลนันท์ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์