วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสหกิจ