วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาเยี่ยมชมห้องวิจัย