วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2562 ผู้บริหารจาก NGEE ANN Polytechnic, Singapore มาเยี่ยมห้องวิจัยและพูดคุยความร่วมมือ ในด้านงานวิจัยและ การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ ในปี 2562