วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยรังสิตโดยวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU)กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราช สภากาชาดไทย เพื่อร่วมมือกันพัฒนางานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และการทำงานของบัณฑิต