วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที 13-15 กันยายน 2562
September 15, 2019 (13.00-17.00)
เวลา 13.00-17.00 น.
ห้อง 4-301 อาคารวิทยาศาสตร์ (อาคาร 4) มหาวิทายาลัยรังสิต
Venue: Room 4-301, Science Building (Building 4), Rangsit University